ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 01.09.2018, 20:25

دشمن چیز مفیدی است


دشمن چیز مفیدی است، اگر کم آوردید برای خود درست کنید، چرا؟

۱. دشمن یعنی کسی که شما همه‌ی ضعفها و کم کاری هایتان را به گردن او می‌اندازید.
۲. دشمن یعنی چیزی که شما با آن می‌توانید مردم را بترسانید تا ناگزیر به آغوش شما پناه بگیرند.
۳. دشمن یعنی کسی که اگر کاری کردید با وجود او مهمتر جلوه‌اش دهید و اگر نکردید او را مقصر جلوه کنید.
۴. دشمن یعنی کسی که وقت و بی‌وقت به او فحش دهید بی‌آن که جواب فحش بشنوید.
۵. دشمن یعنی کسی که حواس مردم را پرت او کنید تا هوس نکنند که از شما چیزی بخواهند.
۶. دشمن یعنی مترسکی که با آن می‌توانید بچه‌های بزرگ را بترسانید.

دموکراسی یا دموقراضه
مهدی شجاعی