ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Fri, 08.06.2018, 9:15

کابینه زنانه اسپانیا


کابنیه دولت جدید اسپانیا با ۱۱ وزیر زن و فقط ۷ وزیر مرد تشکیل شد.