ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 06.06.2018, 22:25

بورکینافاسو هم! / عمادالدین باقی


تاکنون ۱۴۲ کشور از ۱۹۸ کشور جهان اعدام را در قانون لغو یا در عمل متوقف کرده‌اند. سال گذشته در ۱۷۰ کشور ( ۸۸%) از ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۷ هیچ مورد اعدامی اجرا نشد ولی بیشتر اعدام ها در ۶ کشور چین، ایران، آمریکا، عربستان، عراق و پاکستان اجرا شد.

در حالی که در سال ۲۰۱۷ گینه و مغولستان به جمع کشورهای بدون اعدام پیوستند به گزارش سازمان عفو بین الملل چند روز پیش بورکینافاسو هم با تصویب قانون لغو مجازات اعدام در پارلمان رسما به جمع ملت‌هایی پیوست که این مجازات را به تاریخ سپرده‌اند. این کشور آفریقایی از سال‌ها پیش مجازات اعدام را در عمل کنار گذاشته و آخرین اجرای اعدام در بورکینافاسو در سال ۱۹۸۸ صورت گرفت.