ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 12.05.2018, 9:17

دعوت به جلسه سخنرانی در کلن


بمناسبت ۲۹ اردیبهشت، زادروز دکتر محمد مصدق
دعوت به جلسه سخنرانی(پرسش و پاسخ)

درباره دولت ملی آینده در ایران

سخنرانان:
منصوره شجاعی: دولت ملی و مطالبات زنان
حسن شریعتمداری: نفت ايران در خدمت رفاه عمومى و يا عامل افزايش فساد و اقتصاد رانتی؟
مهران براتی: سياست خارجى ایران در گذار تاريخ از گذشته به حال و آينده

محل جلسه: Bürgerzentrum Alte Feuerwache Köln

زمان: شنبه ۱۹ مای ۲۰۱۸  از ساعت ۱۶ تا ۲۰

برگزارکنندگان:
- «جبهه ملی ایران- اروپا»
- «ملی مصدقی ها»