ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 14.04.2018, 22:06

مردم باید حق انتخاب میان پیام‌رسان‌ها داشته باشند


مردم باید حق انتخاب میان پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی داشته باشند

ایسنا
دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت‌: در دولت قائل به این هستیم که انحصار استفاده از پیام‌رسان خارجی شکسته شود، اما باید این حق را نیز برای شهروندان قائل باشیم که بتوانند از میان گزینه‌های مختلف داخلی و خارجی انتخاب داشته باشند‌. شهیندخت مولاوردی درباره اینکه آیا دولت حق انتخاب شهروندان برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی را مورد توجه قرار می‌دهد اظهار کرد‌: در مجموعه دولت قائل به این هستیم که انحصار استفاده از پیام‌رسان خارجی شکسته شود اما این حق را نیز برای شهروندان و مردم باید قائل باشیم که بتوانند از میان گزینه‌های متعدد داخلی و خارجی انتخاب داشته باشند‌. وی همچنین درباره ورود دادستانی به موضوع استعفای مجدد شهردار تهران گفت‌: اگر استعفای مجدد آقای نجفی را نتیجه تذکر و اظهارنظر دادستانی بدانیم، ضایع شدن حق شهروندی ایشان صحیح است اما تا جایی که من بررسی کردم استعفای مجدد ایشان به خاطر اظهارنظر دادستانی نبوده است‌. دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد‌: ورود دادستان به موضوع استعفای شهردار تهران به این نحو نه فقط حق شهروندی آقای نجفی بلکه حق شهروندی همه کسانی که به اعضای شورای شهر تهران رای داده‌اند را نیز دربرمی‌گیرد‌. دادستانی نباید به این شکل به موضوع شهرداری تهران ورود پیدا می‌کرد‌.