ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Fri, 09.02.2018, 19:41

یک مقایسه تامّل برانگیز


ایران و ترکیه

جمعیت:
ایران: ۸۱ میلیون
ترکیه: ۸۲ میلیون

تولید ناخالص داخلی:
ایران: ۴۵۰ میلیارد دلار
ترکیه: ۹۰۰ میلیارد دلار

مصرف فرآورده های نفتی:
ایران: ۱۷۰۰ هزار(یک میلیون و هفتصد هزار) بشکه در روز
ترکیه: ۷۸۰ هزار بشکه در روز

بهای بنزین
ایران: لیتری ۱۰۰۰ تومان
ترکیه: لیتری ۶۰۰۰ تومان

بهای گازوئیل
ایران: لیتری ۳۰۰ تومان
ترکیه: لیتری ۵۵۰۰ تومان

لذا ترکیه با مصرف کمتر از نصف انرژی ایران دو برابر ایران تولید ملّی دارد.

لذا شدّت مصرف انرژی در ترکیه کمتر از یک چهارم ایران است یعنی این امر در عالم واقع شدنی است. آن هم نه در آمریکا و انگلستان. در همین کشور ترکیه در همسایگی خودمان. در حالیکه ما از لحاظ تمدّن و تاریخ و فرهنگ ادّعاهای بیشتری از ترکیه داریم.

در این مقایسه مصرف گاز طبیعی منظور نشده است که اگر آن نیز محسوب شود مصرف انرژی ایران ۴ یا ۵ برابر ترکیه خواهد بود.

حال دقّت فرمائید که در ترکیه که قیمت بنزین شش برابر ایران و قیمت گازوئیل ۱۸ برابر ایران است، حقوق و دستمزدها شش برابر  یا ۱۸ برابر ایران نیست!

منابع:
1. Energy Intelligence Agency
2.  http://www.wikipedia.org
Iran & Turkey