ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 05.12.2017, 21:00

فیلم اجرای اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران


ما چیزهایی ساده می گوییم
بسیار ساده بیانشان می‌کنیم
این که می‌ارزد آدمی زندگی کند و بمیرد
بخاطر
برابری و صلح