ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 16.02.2017, 11:29

طرح دو فوریتی مجلس برای کولبران


پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
نماینده نقده و اشنویه از طرح دو فوریتی مجلس برای رسیدگی به وضعیت کولبران خبر داد. عبدالکریم حسین‌زاده در تذکری شفاهی در پایان جلسه علنی دیروز مجلس گفت: نمی‌خواهم نگاه عاطفی و سیاسی به موضوع داشته باشم؛ این موضوع قطعا پدیده‌ای اقتصادی است و به نگاه ما به مرز برمی‌گردد. نگاه ما به مرز هرگز تامین امنیت و بازرگانی نبوده است. وی ادامه داد: پدیده کولبران ناشی از سوء مدیریت ما در توزیع متناسب ثروت در سطح کشور و عدم اجرای طرح‌های آمایش سرزمینی، عدم تحقق پذیری برنامه‌های ۵ ساله توسعه بوده است. تا زمانی که اهتمام لازم و کافی در برخورد با کولبران و رانت خواران را نداشته باشیم موضوع کولبران به جایی نخواهید رسید. حسین‌زاده تاکید کرد: اگر بخواهیم مسائل را حل کنیم باید فارغ از نگاه احساسی و با نگاه تخصصی به موضوع وارد شویم. مجلس در این مورد با طرح دو فوریتی وارد شده است.