ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 11.01.2017, 13:39

کتابخوانی و گفتگو با شیدا بازیار نویسنده رمان


«شب‌های آرام تهران»

NACHT IST ES LEISE IN TEHERAN

شنبه 21 ژانویه ساعت 19 در کتابفروشی فروغ

JAHNSTRAßE 24; 50676 KÖLN

برنامه به زبان آلمانی
ورودی ۷ یورو


Forough Publishing
Jahn Str. 24
50676 Koeln
Tel.:0049 221 92 35 707
http://www.foroughbook.net
http://www.ketab-online.net