ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 09.01.2017, 10:07

ادعای تخلف ۱۲۰ هزارمیلیارد تومانی دولت


دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع حامل‌های انرژی در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ گردش مالی نشده است گفت: مجلس بررسی یا تحقیق و تفحص این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد. حسینعلی حاجی دلیگانی درمورد وضعیت درآمد حامل‌های انرژی اظهار داشت: درآمد حامل‌های انرژی از ۷۶ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان گفته می‌شود، اما به نظر می‌رسد رقم ۷۶ هزار میلیارد تومان دقیق‌ترین عدد باشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه این رقم در اختیار دولت بوده و حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان آن در هدفمندی یارانه گردش مالی پیدا می‌کند، تصریح کرد: مابقی این درآمد به صورت جمعی در اختیار دولت بوده و هیچ گزارشی مبنی بر چگونگی مصرف و هزینه کرد در اختیار مجلس نیست.