ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 09.01.2017, 9:55

۶۳هزار معلول شیمیایی داریم


دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
مهر
معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید از ارائه خدمات درمانی به ۶۳ هزار و ۸۰۰ جانباز شیمیایی، هزار و ۹۸۰ جانباز قطع نخاعی و ۲۱۸۸ هزار جانباز اعصاب و روان خبر داد. عبدالرضا عباسپور با اشاره به آمار جانبازان شیمیایی در کشور، اظهار کرد: ۶۳ هزار و ۸۰۳ جانباز شیمیایی که ۷۴۹ نفر از آنها جانباز شدید، ۳ هزار و ۵۹ نفر متوسط و مابقی جانباز شیمیایی خفیف هستند، تحت درمان بنیاد شهید قرار دارند. او در رابطه با اعزام به خارج از کشور به عنوان تکمیل شیوه درمان جامعه ایثارگری افزود: با توجه به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی از متخصصان خارجی برای حضور در کشور دعوت کردیم که تاکنون ۳۹ پزشک متخصص خارجی برای درمان و ویزیت جانبازان و خانواده‌های شهدا به کشور آمده‌اند و ۲۱۷ جراحی انجام شده است.