ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 18.08.2007, 18:39

حبس برای حسام فیروزی


دكتر حسام فیروزی از فعالان حقوق بشر و پزشك معالج احمد باطبی از سوی شعبه 6 دادگاه انقلاب به اتهام اقدام امنیت ملی ، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس که شش ماه آن به مدت 5 سال تعلیق شده است محكوم شد.
شعبه ششم دادگاه انقلاب در حكم خود مصاحبه حسام فیروزی با رسانه های مختلف در خصوص وضعیت سلامتی احمد باطبی را به عنوان مصداق اقدام علیه امنیت ملی اعلام كرده و بر مبنای ماده 500 قانون مجازات اسلامی حكم شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی را در خصوص وی صادر كرده است.همچنین در اقدامی بی سابقه حسام فیروزی در دیگر پرونده اتهامی خود كه در دادگاه عمومی مورد بررسی قرار می گرفت به اتهام درمان احمد باطبی كه دادگاه آن را مخفی كردن زندانی فراری نامیده است بدون برگزاری جلسه دادگاه جهت اجرای حكم فراخوانده شده است كه هنوز حكم صادره در این پرونده برای وی به او ابلاغ نشده است.