چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۹ - Wednesday 15 July 2020
ايران امروز
iran-emrooz.net | Fri, 14.06.2019, 18:08

اعلام موجودیت «کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران»‏ در نروژ

اعلام موجودیت «کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران»‏
‏ متشکل از بخشی از ایرانیان ساکن نروژ

حکومت جمهوری اسلامی در ایران، حکومتی غیر مردمی، دیکتاتوری با ساختاری تبعیض آمیز و غیر انسانی می باشد. ‏بررسی چهاردهه کارنامه ضد بشری این حکومت علیه مردم ایران و دیگر نقاط جهان نشان میدهد این حکومت نه تنها ‏ظرفیت هیچگونه تغییر و اصلاحی را بدلیل تبعیض و فساد ساختاری نخواهد داشت بلکه سعی دارد با ایجاد بحران در ایران و ‏جهان به بقای مخرب خود ادامه دهد. ‏

وجود رنگین کمانی از تنوع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در نقاط مختلف جامعه ایران، ما را بر آن داشت تا در حمایت از ‏ارزشهای ماندگار آن در تقابل با حکومتی واپسگرا، موجودیت تشکلی فراسازمانی و غیر ایدئولوژیک را در نروژ تاسیس‎ و ‏اعلام نمائیم.‏

نام: ما اعضای موسس این تشکل، نام آن را «کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران» برگزیده ایم.‏

اهداف:‏
هدف از ایجاد تشکل فوق، ایجاد ساختاری مناسب برای فعالین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، صنفی، هنری، محیط زیستی، ‏اقلیتهای (دینی، مذهبی و ...)، دگرباشان جنسی، مدافعان حقوق بشر و دیگر نیروهای دمکرات و ترقیخواه ایرانی مخالف ‏حکومت جمهوری اسلامی ساکن نروژ می باشد تا بتوانند با تمام تفاوتهای دیدگاهی، نظری و سیاسی خود فعالیتهای مشترکی ‏را در راستای گذار از حکومت جمهوری اسلامی و استقرار نظامی دموکراتیک پیش برند.‏

مبنای کار مشترک نظری و عملی اعضای این تشکل در چهارچوبی فراسازمانی برای کسانیکه هیچ حزب و سازمان سیاسی ‏را در این تشکل نمایندگی نخواهد کرد نه تنها براساس توافق و تفاهم بر سر رویدادهای سیاسی و تاریخ گذشته در ایران نبوده ‏و نیست بلکه نوع ساختار و قدرت سیاسی پس از گذر از حکومت جمهوری اسلامی در ایران را متعلق به انتخاب و آرای ‏مردم ایران در شرایطی آزاد و دموکراتیک می داند.

این تشکل با پذیرش تفاوت دیدگاههای موجود بین نیروهای مختلف اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی در ایران نه تنها ‏خود را رقیب دیگر تشکل و احزاب ندانسته بلکه سعی دارد بعنوان نهادی دموکراتیک، دیگر نیروهای اپوزیسیون را به ‏همکاری مشترک تا استقرار آزادی، پلورالیسم سیاسی، دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران پس از دوران گذار دعوت نماید.‏
اصول و راهکارهای مشترک:‏

‏۱/ ایران، سرزمینی است که در نتیجه تجربه تاریخی مشترک مردمان مختلف همچون هموطنان ترک، عرب، فارس، کرد، ‏لر، ترکمن، بلوچ و دیگر گروه هایی از اقلیتهای ایتنیکی، دینی، مذهبی و آتائیست با برخی اشتراکات و تفاوتهای فرهنگی، ‏زبانی، جغرافیایی و طبیعی در پروسه ای تاریخی شکل گرفته است. بنابراین عدم تمرکز و تقسیم قدرت جزیی از ساختار نظام ‏سیاسی در ایران آزاد خواهد بود.‏

‏۲/ ایجاد نظامی دموکراتیک و غیرمتمرکز مبتنی بر سکولاریسم، پلورالیسم سیاسی، استقلال و تفکیک قوای سه گانه، انتخابی ‏بودن همه نهادهای حکومتی براساس آرای آزاد مردم معتبر و مشروعیت خواهد یافت.

‏۳/ تضمین برابری حقوقی شهروندان جدا از تفاوتهای فکری، سیاسی، اعتقادی، جنسیتی، دینی، مذهبی، ملی، قومی و زبانی.‏

‏۴/ تضمین اجرای اصول و حقوق انسانی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و الحاقیات آن.‏

‏۵/ تامین و تضمین برابری حقوقی زنان با مردان، لغو هرگونه تبعیض جنسیتی از کانون خانواده تا دیگر عرصه های ‏اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جامعه.‏

‏۶/ تضمین آزادیهای سیاسی، لغو مجازات اعدام، مخالفت با هرگونه شکنجه و مجازاتی که حرمت و منزلت انسانی را خدشه ‏دار سازد.‏

‏۷/ مخالفت با هرگونه مظاهر اعمال تبعیض، خشونت، تروریسم، بنیادگرایی و نژادپرستی‏

‏۸/ مبارزه و تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی

‏۹/ دفاع از اشکال مختلف مبارزه صنفی، سیاسی و مدنی از قبیل برپایی راهپیمائیهای اعتراضی، تحصن، اعتصاب و ‏برگزاری اجتماعات مردمی با حفظ حق برخورداری دفاع از خود در برابر خشونت نیروهای سرکوبگر حکومت.‏

‏۱۰/ تلاش برای جلب افکار عمومی و نهادهای بین المللی در جهت حمایت از مبارزات مردم ایران و اعمال فشار بر جمهوری ‏اسلامی برای توقف موارد نقض حقوق بشر در ایران.‏

‏۱۱/ دفاع از صلح و جهانی عاری از جنگ را وظیفه خود دانسته ولذا دخالت نظامی و تلاش برای آلترناتیوسازی در ایران را ‏بهمراه دخالتهای حکومت جمهوری اسلامی در امور دیگر ملل و دولتها را محکوم نموده و معتقدیم سیاستهای مخرب و تنش ‏آفرین آنها در ایران و منطقه باعث گسترش بحرانهای منطقه ای، رقابتهای تسلیحاتی، ایجاد بی ثباتی و مخرب صلح جهانی ‏خواهد بود.‏

‏۱۲/ تامین آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و استقرار ساختاری غیرمتمرکز در کشور جهت همبستگی تاریخی همه عناصر ‏متشکله آن موجب می شود تا حقوق دموکراتیک همه ساکنان آن با برابری حقوقی تضمین گردد.‏

‏۱۳/ ما گسترش جنبشهای اعتراضی و مبارزات مردم ایران در تقابل با حکومت اسلامی را یگانه راه تغییر و گذار از ‏جمهوری اسلامی برای استقرار حکومتی دموکراتیک برخاسته از آرای آزاد مردم قلمداد می کنیم.‏

رئوس اقدامات عملی برای پیشبرد اهداف تشکل:‏

‏۱/ فعالیت این تشکل دفاع از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جنبشهای (زنان، کارگران، زحمتکشان، ‏دانش آموزان و دانشجویان، معلمان، بیکاران، مدافعان محیط زیست، اقلیتهای دینی، مذهبی، جنسیتی و ... ) بهمراه ‏دیگر مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه موجود در کشورمان می باشد.‏

‏۲/ جذب ، عضو گیری و گردآوری افراد داوطلب برای عضویت در تشکل

‏۳/ پذیرش مسئولیت داوطلبانه و تقسیم کار بر اساس تجربه، استعداد و توانایی افراد‏

‏۴/ برگزاری سمینارهای سیاسی، فرهنگی/ انجام مصاحبه ها/ ارتباط با دیگر رسانه ها/ برپایی نمایشگاه هنری و ‏فرهنگی/ راه اندازی سایت و استفاده از دیگر برنامه ها و فضای مجازی

‏۵/ ایجاد ارتباط و تماس با دولت، احزاب، نمایندگان پارلمان و دیگر نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و یا ‏تشکلات مربوط به جنبشهای کارگری، زنان، صلح و دیگر سازمانهای حقوق بشری در نروژ برای جلب حمایت ‏آنها از مبارزات مردم ایران علیه سیاستهای غیرانسانی جمهوری اسلامی

‏۶/ برگزاری تجمعات اعتراضی از قبیل تظاهرات ، سالگردها و ... سمینارها، برپایی جشنها و مراسم فرهنگی و ‏سنتی همچون جشن نوروز و ...‏

‏۷/ ایجاد ارتباط و تماس با کلیه نهادها، سازمانها و احزاب اپوزیسیون ایرانی که این تشکل میتواند در چهارچوب ‏اهداف تعیین شده خود برای فعالیت و همکاری مشترک داشته باشد

‏۸/ ایجاد ارتباط منظم با رسانه های جمعی نروژ در خصوص رویدادها و اوضای سیاسی اجتماعی ایران ‏

کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران ‏
اسلو/ نروژ ۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ‏
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2020
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.