ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 13.04.2006, 7:32
١٠ ميليارد دلار فروش، ٤٠ ميليارد دلار خريد

دنيای اقتصاد- ٢١‌ميليون و ٧٤٤‌هزار تن انواع كالای غيرنفتی به ارزش ١٠‌ميليارد و ٤٩٤‌ميليون‌دلار در سال گذشته به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن به لحاظ وزن ٩/٢٦ و از حيث ارزش ٦/٣٨درصد افزايش نشان می‌دهد.
به گزارش روابط عمومی گمرك ايران، ٥٧٥‌ميليون‌دلار از مجموع صادرات غيرنفتی در سال گذشته از طريق بازارچه‌های مرزی و ٣٩‌ميليون‌دلار آن از محل تجارت چمدانی بوده است. متوسط قيمت هر تن كالای صادراتی ٤٨٢‌دلار و ٦٠سنت بود كه نسبت به مدت مشابه سال ٨٣، ٢/٩‌درصد افزايش داشت.
ارزش صادرات بخش‌های صنعت، پتروشيمی، كشاورزی، صنايع دستی و مواد معدنی در سال ٨٤ در مقايسه با سال ٨٣ به ترتيب ٢/٧٠ درصد، ٢٤ درصد، ٤/٣٤ درصد، ٦/٤ درصد و ٦٠ درصد رشد كرد.
براساس اين گزارش بخش‌های صنعت، پتروشيمی، كشاورزی، صنايع دستی و مواد معدنی به ترتيب بيشترين ميزان صادرات غيرنفتی را طی سال گذشته به خود اختصاص دادند. در برنامه چهارم توسعه رقم صادرات غيرنفتی ٨‌ميليارد و ٥٤٤‌ميليون‌دلار پيش‌بينی شده بود كه آمار صادرات طی اين مدت نشان می‌دهد صادرات غيرنفتی ٨/٢٢‌درصد بيش از برنامه بوده است.

بخش صنعت
صادرات انواع كالاهای صنعتی در سال گذشته به ٤‌ميليارد و ٤٦٦‌ميليون‌دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ٢/٧٠‌درصد رشد داشت.
وزن اين اقلام صادراتی طی اين مدت ٦‌ميليون و ٩٥٧‌هزار تن بود كه در مقايسه با سال ٨٣، ٢/٢٠‌درصد افزايش داشته است. سهم وزنی و ارزشی كالاهای صنعتی از كل صادرات غيرنفتی در سال گذشته ٢/٣٤ و ٦/٤٨‌درصد بود كه در مقايسه با سال قبل از آن به لحاظ وزن ٢/٣‌درصد كاهش و از حيث ارزش ١/٧‌درصد رشد نشان می‌دهد. متوسط قيمت هر تن كالای صنعتی صادر شده در سال٨٤ معادل ٦٤١‌دلار و ٩٠سنت بود كه اين رقم در مقايسه با سال پيش از آن ٥/٤١‌درصد افزايش داشت. آهن‌آلات و فولاد با يك‌ميليارد و ٣٢٦‌ميليون‌دلار، مصنوعات پلاستيكی و ملامين با ٢٣٣‌ميليون و ٨٠٠‌هزار‌دلار، آلومينيوم ساخته شده با ٢٠٣‌ميليون و ٤٠٠‌هزار‌دلار، روغن و گريس با ١٧٩‌ميليون‌دلار و مصنوعات مسی با ١٣٩‌ميليون و ٥٠٠‌هزار‌دلار ٥ قلم عمده كالای صادراتی در بخش صنعت بوده است.

بخش پتروشيمی
٦‌ميليون و ١٨٥‌هزار تن محصولات پتروشيمی به ارزش ٢‌ميليارد و ٤٥‌ميليون‌دلار در سال ٨٤ به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با سال ٨٣ از لحاظ وزن و ارزش به ترتيب ١٠ و ٢٤‌درصد رشد نشان می‌دهد.
محصولات پتروشيمی ٤/٣٠‌درصد از وزن كل صادرات غيرنفتی و ٣/٢٢‌درصد از ارزش آن را در سال ٨٤ به خود اختصاص داد كه اين ارقام در مقايسه با سال ٨٣، از لحاظ وزن و ارزش به ترتيب ٩/٥ و ٨/٣‌درصد كاهش داشته است. متوسط قيمت هر تن محصولات پتروشيمی صادر شده در سال گذشته ٣٣٠‌دلار و ٧٠سنت بود كه نسبت به سال ٨٣ حدود ٨/١٢‌درصد رشد داشت. ميعانات گازی، نفتای سبك، بنزن، انواع قير و متانول ٥ قلم عمده كالای صادراتی در بخش پتروشيمی را تشكيل دادند. ٥٤٤‌ميليون و ٩٠٠‌هزار‌دلار ميعانات، ١٥٦‌ميليون و ٥٠٠‌هزار‌دلار نفتای سبك، ١٢٥‌ميليون و ٨٠٠‌هزار‌دلار بنزن، ١٢٢‌ميليون و ٩٠٠‌هزار‌دلار انواع قير و ١١٣‌ميليون‌دلار متانول در سال گذشته صادر شد.

بخش كشاورزی
رقم صادرات محصولات كشاورزی در سال گذشته به يك‌ميليارد و ٦٤٣‌ميليون‌دلار رسيد كه اين رقم نسبت به سال ٨٣ از افزايش ٤/٣٤‌درصدی برخوردار بود. وزن محصولات كشاورزی صادر شده طی اين مدت يك‌ميليون و ٥٥‌هزار تن بوده كه در مقايسه با سال قبل از آن ٤/١٩‌درصد رشد داشت. متوسط قيمت هر تن محصولات كشاورزی صادر شده طی سال ٨٤ با ٥/١٢‌درصد رشد نسبت به سال ٨٣ به‌هزار و ٥٧٧‌دلار و ٣٠ سنت رسيد.٥ قلم عمده كالای صادراتی در بخش كشاورزی در سال گذشته شامل پسته ٨٢٣‌ميليون و ٤٠٠‌هزار‌دلار، كشمش ١٠٨‌ميليون و ٤٠٠‌هزار‌دلار، زعفران ٩٦‌ميليون و ٧٠٠‌هزار‌دلار، احشام زنده ٩٢‌ميليون و ٦٠٠‌هزار‌دلار و پوست و سالامبور ٧٨‌ميليون‌دلار بود. اين گزارش حاكی است: صادرات پسته طی سال گذشته در مقايسه با سال قبل از آن ٥/٥٤‌درصد، كشمش ٧/٤‌درصد، زعفران ٢‌درصد و احشام زنده ٣٨٨‌درصد افزايش داشته است.

بخش صنايع دستی
٢٤‌هزار و ٩٠٠تن صنايع دستی به ارزش ٥٨٢‌ميليون و ٥٠٠‌هزار‌دلار در سال ٨٤ به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با سال ٨٣ از لحاظ وزنی ٤/٣‌درصد كاهش و از نظر ارزش ٤/٦‌درصد رشد داشت. براساس اين گزارش سهم وزنی و ارزشی صنايع دستی از كل صادرات غيرنفتی ١/٠ و ٦/٣‌درصد بود كه نسبت به سال ٨٣ از نظر وزن و ارزش به ترتيب ١/٠ و ٣/٢‌درصد كاهش نشان می‌دهد. فرش دستباف با ٤٦٠‌ميليون‌دلار و فيروزه، سنگ‌های قيمتی و فلزات گرانبها با ٦٨‌ميليون و ٥٠٠‌هزار‌دلار عمده كالاهای صادراتی در بخش صنايع دستی را تشكيل دادند. اين گزارش حاكی است: صادرات فرش دستباف طی دوازده ماهه سال ٨٤ در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن ٤/٢‌درصد كاهش و فيروزه، سنگ‌های قيمتی و فلزات گرانبها ٢/٣٣‌درصد افزايش داشته است.

بخش مواد معدنی
٤٤٤‌ميليون و ٤٠٠‌هزار‌دلار مواد معدنی در دوازده ماهه سال گذشته صادر شد كه اين رقم نسبت به سال ٨٣ از افزايش ٦٠‌درصدی برخوردار بود. وزن مواد معدنی صادر شده طی اين مدت ٦‌ميليون و ١٣١‌هزار تن بوده كه ٩٤‌درصد رشد در مقايسه با سال قبل از آن را نشان می‌دهد. سهم وزنی و ارزش مواد معدنی از كل صادرات در دوازده ماهه سال گذشته ٣٠ و ٨/٤‌درصد بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال ٨٣ از نظر وزن و ارزش ٧/٩ و ٤/٠‌درصد افزايش نشان می‌دهد. سنگ و كنسانتره موليبدن با ١٠٢‌ميليون و ٨٠٠‌هزار‌دلار سه قلم عمده كالای صادراتی بخش مواد معدنی بودند.

آمار واردات
٣٥‌ميليون و ٢٩٩‌هزار تن انواع كالای مورد نياز كشور به ارزش ٣٩‌ميليارد و ٦٦٤‌ميليون‌دلار در سال گذشته وارد شد كه در مقايسه با سال ٨٣ از لحاظ وزن و ارزش به ترتيب ٢/٥ و ٢/٤‌درصد افزايش نشان می‌دهد.
قيمت متوسط هر تن كالای وارداتی در سال گذشته به‌هزار و ١٢٣‌دلار و ٧٠سنت رسيد كه نسبت به سال پيش از آن ٩/٠‌درصد كاهش داشت. ١٠ قلم عمده كالای وارداتی در سال گذشته شامل آهن‌آلات، لوازم صنعتی و برقی، مواد اوليه پلاستيك، مواد شيميايی، كاغذ و مقوا، محصولات دارويی، ماشين‌آلات راهسازی كشاورزی و جرثقيل، محصولات صنايع شيميايی، كود شيميايی و برنج بوده است.
٣‌ميليارد و ٨٧٤‌ميليون‌دلار آهن‌آلات، ٢‌ميليارد و ١٩٨‌ميليون‌دلار لوازم صنعتی برقی، يك‌ميليارد و ٣٧٠‌ميليون‌دلار مواد اوليه پلاستيك، يك‌ميليارد و ٣٥‌ميليون‌دلار مواد شيميايی، ٦٦٣‌ميليون‌دلار كاغذ و مقوا، ٥٨٦‌ميليون‌دلار محصولات دارويی، ٥٣٢‌ميليون‌دلار ماشين‌آلات راهسازی، كشاورزی، جرثقيل و اجزاء و قطعات آن، ٤٦٤‌ميليون و ٥٠٠‌هزار‌دلار كود شيميايی و ٣١٧‌ميليون و ٧٠٠‌هزار‌دلار برنج در سال ٨٤ وارد كشور شد.
واردات مواد اوليه پلاستيك، كاغذ و مقوا، محصولات دارويی، محصولات صنايع شيميايی طی دوازده ماهه سال گذشته در مقايسه با سال قبل از آن به ترتيب ٧/٧، ٤/١٦، ٤/١٠ و ٣/٢٣‌درصد افزايش داشته است. در همين مدت واردات آهن‌آلات ٤/٩‌درصد، لوازم صنعتی و برقی ٧/٢٢‌درصد، مواد شيميايی ٧/٥‌درصد، ماشين‌آلات راهسازی، كشاورزی، جرثقيل و اجزا و قطعات آن ٤١‌درصد و كود شيميايی ١٠‌درصد كاهش نشان می‌دهد.