ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 23.02.2017, 8:09
با پدیده ریزگردها در آمریکا چگونه برخورد شد؟

پدیده ریزگرد Dust Bowl در آمریکا را در گوگل سرچ کنید!

پدیده ریزگردها و طوفان‌هاى شن و گردوغبار در سال‌هاى دهه ١٩٣٠ در امریکا یک مشکل اساسى بود.

در این سالها، بخاطر خشکسالى و همچنین مدیریت نادرست خاک و آب و کشاورزى، طوفانهاى شدیدى که منشا آن تگزاس و کلرادو در جنوب و مرکز امریکا بود، زندگى میلیونها انسان را بخطر انداخت.

این طوفانها حتى به نیویورک که بیش از ٢٠٠٠ کیلومتر با نواحى تولید گردوغبار فاصله داشت رسید.

یک میلیون نفر مجبور به کوچ اجبارى شدند و بیکارى و فقر گریبان جامعه را گرفت. گفته می‌شود حدود نیم میلیون نفر بى‌خانمان شدند.

این سالها به نام dirty thirties (دهه سی کثیف) در تاریخ امریکا نامیده می‌شود.

فرانکلین روزولت، رییس جمهور وقت امریکا به سرعت وارد عمل شد و براى چاره این مشکل به سراغ مراکز علمى رفت.

دولت، در مناطقى که کشاورزى زیاد باعث تخریب لایه سطحى و محافظ خاک شده بود، بطور موقت کشاورزى را ممنوع کرد و هزینه زندگى کشاورزان را بمدت پنج سال متقبل شد.

همچنین بسیارى از مناطق را بعنوان مناطق حفاظت شده و پارکهاى ملى اعلام کرد و شروع به کشت گیاهان و درختچه هاى مقاوم براى تثبیت خاک کرد.

بدستور روزولت، تعداد دویست میلیون درخت و درختچه از کانادا به تگزاس وارد و کاشته شد و بدین طریق خاک را تثبیت، رطوبت خاک حفظ و مشکل حل شد.

در سال ١٩٣٩ مشکل ریزگردها بطور کامل مهار شد.

مناطق حفاظت شده‌اى که در دهه ١٩٣٠ توسط دولت وقت احداث شد، همچنان وجود دارد و قوانین و مقررات سختى براى حفظ محیط زیست وجود دارد.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dust_Bowl