ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 15.12.2005, 14:15
تسليت كانون نويسندگان ايران

تسليت كانون نويسندگان ايران
به مناسبت درگذشت جانگداز خبرنگاران و ديگر همراهان در سانحه هواپيمای ١٣٠ - C
مردم شريف ايران
هنوز از اندوه جان باختگان فاجعه سيل و زلزله و تصادف و آتش سوزی های مكرر بيرون نيامده ايم كه خبر سقوط هواپيمای ١٣٠ - C حامل بيش از ٦٠ تن از خبرنگاران و ديگر همراهان و نيز ساكنان جنوب غرب تهران و در نتيجه كشته شدن بيش از ١٢٠ نفر در اين فاجعه همه ما را تكان داد و داغدار كرد . تمام گزارش ها و شواهد از بی دقتی و سهل انگاری و ناديده گرفتن ارزش جان انسان ها در اين فاجعه هولناك حكايت دارند.
كانون نويسندگان ايران در غم بازماندگان خبرنگاران جان باخته و ديگر سرنشينان هواپيما و قربانيان اين فاجعه خود را شريك می داند. هيچ چيز به اندازه بررسی برای كشف حقيقت و اعلام آن به بازمانده گان و مردم مصيبت ديده نمی‌تواند تسلای خاطر و اطمينان از عدم تكرار اين گونه مصيبت ها را فراهم آورد. ما منتظر اقدام سريع برای كشف حقيقت و واكنش نسبت به اين اهمال های خونبار هستيم .
كانون نويسندگان ايران
٢٠ / ٩ / ١٣٨٤