ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Fri, 07.03.2014, 21:20
۸ مارس، روز جهانی زن گرامی باد!

۸ مارس روز خواست برابری کامل زنان با مردان، روز حق اشتغال برابر زنان با مردان، روز دست‌مزد برابر، روز حقوق مساوی زنان با مردان، روز رفع همه‌ی شکل‌های تبعیض، ستم و خشونت بر زنان، روز ایستادگی زنان و مردان آزاده در برابر جامعه‌ی مردسالار، روز آزادی زنان از بندِ بندگی قرون وسطایی، روز اعتراض به نیمْ-انسان شمردنِ زنان، روز «نه» گفتن به وابستگی و «آری» گفتن به ناوابستگی، روز خواست مبرمِ برچیدن همه‌ی شکل‌های تحمیل فقر و تهی‌دستیِ بیش‌تر بر زنان زحمت‌کش، روز آزادی زنان، بر همه‌ی زنان در گوشه گوشه ایران و جهان، بر زنان نویسنده و هنرمند، بر زنان کارگر و کارمند و خانه‌دار، بر زنان زندانی گرامی باد!

کانون نویسندگان ایران
۸ مارس ۲۰۱۴ (۱۷ اسفند ۱۳۹۲)