ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 12.06.2013, 8:14
بیانیه کنشگران ملی – مذهبی درباره انتخابات

کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور:
اعلام همبستگی با مشارکت جویان انتخابات در داخل کشور و حمایت از آقای روحانی

کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور طی بیانیه ای به اعلام همبستگی با مشارکت جویان انتخابات ریاست جمهوری در داخل کشور پرداخته و از نامزدی آقای روحانی حمایت کرده است.

در قسمتی از این بیانیه آمده است: از آن جا که بخش اعظمی از نیروها و فعالان داخل کشور همگام با بخش قابل توجهی از مردم با انگیزه بهبود شرایط زندگی و نیز مشارکت در نجات کشور از خطراتی که تداوم حاکمیت نیروهای تندرو نظامی و امنیتی برسیاست داخلی و خارجی متوجه کشور کرده است، در انتخابات پیش رو روزنه نجاتی می بینند.

و علیرغم آن که هنوز تکلیف آراء انتخابات سال ۸۸ مشخص نشده و آقایان موسوی وکروبی و خانم رهنورد و نیز ده ها معترض به نتایج آن انتخابات در حبس و تحت فشار به سر می برند.

و علیرغم اینکه این انتخابات را فاقد استانداردهای لازم می دانیم و همچنان به رد صلاحیت ها و فشارها معترض هستیم. در همبستگی با اصلاح طلبان (و تلاش های آقای خاتمی در جهت ایجاد اجماع نسبی) و نیروهای ملی – مذهبی و نهضت آزادی داخل کشور که قصد مشارکت در انتخابات را دارند،
و همبستگی با اراده‌ای که امید به تغییر و لااقل جلوگیری از بدترشدن اوضاع کشوردارد و همراه با اجماع نسبی که در این ائتلاف به وجود آمده است
در انتخابات مشارکت می کنیم».

متن کامل این بیانیه به گزارش سایت ملی-مذهبی چنین است:

اعلام همبستگی کنشگران ملی- مذهبی خارج از کشور با مشارکت جویان انتخابات ریاست جمهوری در ایران

ملت سرافراز ایران

از آن جا که تجربه تاریخی معاصر ما نشان داده که دست آورد حرکات تدریجی با حمایت و مشارکت گسترده تر مردمی بیش تر از حرکات جهشی و بلندپروازانه است.

از آن جا که مردم ما به واسطه ناتوانی مدیریت دولتمردان و نیز سیاست های غیر ملی حاکمان بر کشور تحت شدیدترین فشارها برای زندگی روزمره هستند و دنبال راه نجاتی برای اندک بهبودی در زندگی با اندک اصلاحی در مدیریت اجرایی کشور می گردند.

از آن جا که سرزمین ما به واسطه چالش در سیاست های هسته ای به مرزهای خطرناک جنگی ویرانگر نزدیک شده است و به همین خاطر درگیر جنگ نامرئی و مهلک اقتصادی شده است.

از آن جا که فعالان سیاسی ومدنی و صنفی به دنبال اندک فضای تنفسی برای حفظ موجودیت و امکان فعالیت هستند.

از آن جا که بخش اعظمی از نیروها و فعالان داخل کشور همگام با بخش قابل توجهی از مردم با انگیزه بهبود شرایط زندگی و نیز مشارکت در نجات کشور از خطراتی که تداوم حاکمیت نیروهای تندرو نظامی و امنیتی برسیاست داخلی و خارجی متوجه کشور کرده است، در انتخابات پیش رو روزنه نجاتی می بینند.

و علیرغم آن که هنوز تکلیف آراء انتخابات سال ۸۸ مشخص نشده و آقایان موسوی وکروبی و خانم رهنورد و نیز ده ها معترض به نتایج آن انتخابات در حبس و تحت فشار به سر می برند.

و علیرغم اینکه این انتخابات را فاقد استانداردهای لازم می دانیم و همچنان به رد صلاحیت ها و فشارها معترض هستیم
در همبستگی با اصلاح طلبان (و تلاش های آقای خاتمی در جهت ایجاد اجماع نسبی) و نیروهای ملی – مذهبی و نهضت آزادی داخل کشور که قصد مشارکت در انتخابات را دارند.

و همبستگی با اراده ای که امید به تغییر و لااقل جلوگیری از بدترشدن اوضاع کشوردارد و همراه با اجماع نسبی که در این ائتلاف به وجود آمده است.

در انتخابات مشارکت می کنیم و با تنها نامزد ی که سیاست های بعضا متفاوتی در برخی حوزه ها به خصوص در رابطه با چالش هسته ای اعلام کرده است، یعنی آقای دکتر حسن روحانی همراهی می کنیم. هرچند با برخی رویکردها و رفتارها و نظرات قبلی یا فعلی ایشان نیز تفاوت دیدگاه یا نقد و نظر داریم.

در پایان ما نگرانی شدید خود را از اقدامات ضد حاکمیت ملی که به عنوان مهندسی انتخابات مطرح شده و از انتخابات دوره قبل اوج تازه ای گرفته است اعلام می کنیم و از آقای روحانی نیز می خواهیم توجه ویژه ای به این امر خطیر مبذول دارند.

ما با این مشارکت به جهانیان اعلام می کنیم مردم ایران علیرغم برخی سیاست های حاکم بر کشور، ملتی صلح جو و خواهان تغییرات جدی برای تحقق آزادی و حاکمیت ملی و ایفای حقوق همه ملت ایران از راه های مدنی به دور از هر گونه تبعیض، می باشد.

حکومت ایران اینک بار دیگر سردوراهی بزرگی قرار گرفته است تا نشان دهد آیا به نتایج انتخاباتی محدود و غیر آزاد و غیر رقابتی در همین حدودی که خود تعیین کرده وفادار می ماند ویا مصالح مردم و میهن را هم چنان قربانی قدرت انحصاری خود خواهد کرد؟

کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور
۲۲ خرداد ۱۳۹۲