ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 06.12.2010, 22:07
پیام جمعی از زندانیان سیاسی اوین به مناسبت روز دانشجو


جمعی از زندانیان سیاسی اوین با ارسال پیامی به خارج از زندان ضمن تبریک شانزدهم آذرماه، روز دانشجو، اظهار امیدواری کرده اند که این فصل از تاریخ نقطه ی پایانی باشد بر تکرار مکرر داستان زندان و حبس دانشجو به دلیل ابزار انتقاد و بیان عقاید.

به گزارش کلمه، متن کامل این پیام به این شرح است:

نهاد دانشگاه به مثابه منبع و مبدا تولید فکر آزادی خواهی و پیگیری آرمان های ملی و جنبش دانشجویی به عنوان یکی از ارکان همیشه پویای جبهه دموکراسی خواهی ایران طی چندین دهه در مواجهه ای تاریخی با مظاهر استبداد، خودکامگی و وابستگی بوده اند.

۱۶ آذر ماه هر سال – روز دانشجو – نماد و نشانه ای است از مبارزات بی وقفه نسل های متمادی از دانشجویان که شعار کرامت و آزادی هر ایرانی را در فصول گوناگون تاریخ، پیشاپیش سایر طیف ها و گروههای اجتماعی سر داده اند.

۱۶ آذر ماه فرصتی است تا یکبار دیگر به یاد آوریم و مرور کنیم مطالبات و آرمانهای جنبش دانشجویی را: دموکراسی و حقوق بشر برای تک تک شهروندان و تضمین و استقلال و بسط آزادیهای آکادمیک در نهاد دانشگاه.

این حق خواهی اما همواره با مقاومت و اعمال سرکوب قدرت طلبانی مواجه شده که علوم را در خدمت ایدئولوژی حاکم می خواهند و مطالبه آنان از دانشگاه نه فقط سکوت در برابر آمریت بلکه همنوایی و همصدایی با منویات اصحاب قدرت بوده است؛ هزینه هایی از شلیک گلوله در آذر ۳۲ و تیرماه ۷۸ گرفته تا روند بدون توقف بازداشت و محاکمه مخالفان دانشجویی و در حبس انداختن آنان و یا اخراج و محرومیت استاد و دانشجو از تدریس و تحصیل.

با این همه و در میان رفت و آمد مستبدان و سرکوبگران واقعیتی روشن و امید بخش اینک فرا روی ما قرار دارد:« دانشگاه زنده است.»

ما تعدادی از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهها که طی ادوار مختلف در جنبش دانشجویی ایران سهمی هرچند کوچک داشته‌ایم، صمیمانه ترین و گرمترین تبریک خود را به مناسبت فرارسیدن ۱۶ آذرماه – روز دانشجو – از پس دیوارهای این زندان به تمامی دانشجویان ایرانی اعلام کرده و امیدواریم که این فصل از تاریخ نقطه‌ی پایانی باشد بر تکرار مکرر داستان زندان و حبس دانشجو به دلیل ابزار انتقاد و بیان عقاید.

جمعی از زندانیان سیاسی اوین