ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 14.06.2009, 23:22
مقاومت علیه کودتای ۲۲ خرداد را یاری کنید

همه می‌دانند که ایران در این روز‌ها در نقطه عطفی از تاریخ خود بسر می‌برد، یا با بشکست کشاندن کودتا قدمی در راه دمکراسی به جلو می‌رود یا به قهقرا برده می‌شود با پیروزی کودتا.

کودتاچیان، پیش از هرچیز به وسایل اطلاع رسانی حمله کردند. نظام پیامک رسانی را از کار انداختند، سایت‌های متعدد را فیلتر کردند، روزنامه را مورد تهدید و توقیف قرار دادند، قسمتی از نظام تلفن‌های موبایل را از کار انداختند، ارتباطات بین شهرها را معلق کردند، شبکه‌های تلویزیونی که از خارج پخش می‌شوند، مختل کردند، خواستار خروج خبرنگاران خبرگزارهای بین المللی شدند و این‌ها را همه طی بیست و چهار ساعت انجام دادند. کودتا، کودتا ست و بنحو صاعقه وار عمل می‌کند تا بتواند پیروز شود.

ضد کودتا نیز بایست سریع و بدون تاخیر و تعلل عمل کند تا بتواند مقاومت نماید. تمامی ابتکارات لازم را بایست برای خنثی کردن اقدامات کودتا در بستن منافذ خبری، بکار گرفت. ما در این زمینه نیازمند برخورداری از نظرات متخصصین ارتباطات می‌باشیم تا راه حل‌های ساده و بعدیعی را بشناسیم. اما عملی کردن این راه حل‌ها و به راه انداختن نظام خبر رسانی ضد کودتا، کار تمامی نیروهای آزادی خواه و وطن پرست است. همگی بایست اقدام کنند. برخی اقدامات را که می‌توان بسرعت سازمان داد یادآوری می‌کنم.

اخبار مبارزات و اعلامیه‌های تمامی نیروهای مقاومت علیه کودتا که در سایت‌های معتبر منتشر می‌شوند با ایمیل به تمامی ارتباطات خود بفرستید،تا آن‌ها نیز بنوبه خود به ارتباطات خود منتقل کنند.

در مواردی که امکان ایمیل فراهم نباشد می‌توان این مهم را با تلفن یا با فاکس انجام داد.

گزارشات روزمره با استفاده از اخبار سایت‌های معتبر، به زبان‌های خارجی تهیه و در اختیار احزاب، نشریات، و افکار عمومی کشورهای مختلف اروپا و امریکا قرار دهید.

اخبار دریافتی خود از مبارزات مردم و از مقاومت در سراسر ایران را بدون تاخیر به آدرس سایت‌های معتبر ارسال کنید.

مقاومت بر ضد کودتا نیروهای بسیار دارد. مقاومت باید سازمان یابد. مقاومت پیروز می‌شود.

ن. عصاره