ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 11.03.2008, 23:34
بیانیه هم‌اندیشی فعالان جنبش زنان

يكصدمين سال روز جهانى زن را گرامى مى‌داريم

امسال ما صدمين روز جهانى زن را در شرايطى برگزار مى كنيم كه دستاوردهاى مدنيمان در عرصة حضور اجتماعى، در مقايسه با محدوديتهاى روزافزونى كه بر ما تحميل شده، بسيار ناچيز است. هر چند كه برغم تمام ناملايمات به اين دستاوردهاى اندك نيز بى اعتنا نيستيم و آنها را حاصل تلاشهاى فعالان جنبش زنان مى‌دانيم.
مطرح شدن مباحثى در مجلس هفتم در مورد اصلاح برخى قوانين نابرابر در زمينه سهم ارث زنان ، نقض يا به تعويق انداختن حكم اعدام يا سنگسار برخى از زنانى كه خود قربانى نابرابريها و بى عدالتيهاى اجتماعى بوده اند، شكل گرفتن جنبش صلح خواهانه زنان ايران و ادامه تدوين منشور زنان ، كمپين يك ميليون ، امضا شكل گيرى كمپين‌هاى مختلف در اعتراض به نابرابريهاى موجود از جملة اين دستاوردهاست. اما در مقابل،در يكسال گذشته فضاى ناخوشايندى كه براى زنان ايجاد شده فهرست طولانى ترى را رقم زده است. كه برخى از آنان عبارتند از:
۱- عدم امكان دسترسى زنان به استفاده از مكانها و فرهنگسراهاى عمومى براى برگزارى نشستها و سمينارها ، ندادن مجوز براى برگزارى روز جهانى زن (عليرغم مكاتبه و پيگيرى ) ابراز همبستگى با زنان جهان كه طبق ماده ۲۷ قانون اساسى برگزارى آن نياز به مجوز ندارد . در همة كشورهاى جهان بزرگداشت اين روز آزاد است در حالى كه ايران جزء معدود كشورهايى است كه در سالهاى اخير برگزارى مراسم بزرگداشت روز زن با هزينه‌هاى بسيار همراه شده است .
۲- ادامة فيلتر شدن سايتهاى مربوط به زنان و كلمات مربوط به زن و جنس و جنسيت و... ، كه تلاش براى ناديده گرفتن زنان و پاك كردن صورت مسئله، به جاى يافتن راه حل را ،بيش از پيش به اثبات مى رساند و نشانة تحمل نكردن زنان حتى در فضاهاى مجازى است.
۳- تداوم سياستهايى مانند تغيير نام مركز مشاركت زنان نهاد رياست جمهورى به زن و خانواده، كه نشاندهندة تعيين جايگاه اصلى زن امروز ايران از سوى جناح و تفكر حاكم مبنى بر تاكيد بر حضور زنان در خانه است كه گويا بناست زن به تنهايى و با حداقل حقوق و امكانات خانواده را بسازد . درحالى كه زيرساختهاى تحكيم خانواده با برنامه ريزى‌هاى نادرست مرتبا به سوى فرو پاشى مى رود .
۴- برخورد با فعالان جنبش زنان، محكوم كردن فعالان زنان به حبس( و هم بند كردن آنها با زنان داراى جرائم مختلف اجتماعى) ، شلاق ، وثيقه‌هاى سنگين ، ممنوع الخروج كردن آنها و ... اين در حالى كه زنان ايرانى در مقايسه با زنان كل منطقه در عرصه‌هاى علمى و اجتماعى و فرهنگى از جملة افتخارآورترين‌ها بوده اند.
۵- اجراى سياستهاى نادرست در رابطه با سازمانهاى غيردولتى زنان و انحلال آنان، كه هزينه‌هاى بسيارى را بر فعاليتهاى مدنى و صنفى زنان تحميل كرده است .
۶- تعطيلى تنها نشرىة مستقل و دردآشناى مجله زنان، پس از شانزده سال فعاليت در زمينة اعتلاى آگاهى فرهنگى و اجتماعى زنان.
۷- تدوين لوايح ضد حقوق زنان در مجلس مانند لايحه نظام حقوق خانواده و ... .
موارد بسيارى ديگر كه مى توان در اين فهرست قرار داد . مواردى كه موجب گرديد تا امسال برگزارى روز جهانى زن را با تلخكاميها و ناملايمات بسيار همراه سازد .
همراه با بهار كه رويش جهان را فرياد مى زند ما نيز گراميداشت روز جهانى زن را گرامى مى داريم و اميدواريم روزى آزادانه بتوانيم خواسته‌هاى خود را فرياد كنيم .
با اميد به سالهاى به از اين
هم انديشى فعالان جنبش زنان
اسفند ۱۳۸۶