ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 25.11.2007, 13:37
عمادالدين باقی را آزاد کنید

ایسنا: انجمن دفاع از حقوق زندانيان با صدور بيانيه‌ای نسبت به وضعيت عمادالدين باقی، رييس هيات مديره اين انجمن ابراز نگرانی كرده و آزادی وی را خواستار شدند.

‌در اين بيانيه آمده، با ابراز نگرانی از تداوم بازداشت عمادالدين باقی در بند ۲۰۹ زندان اوين و عدم دسترسی وی به کتاب، روزنامه، راديو و قلم و ادامه بازجويی در بازداشتگاه پس از پايان تحقيقات و صدور قرار مجرميت، از مقامات قضايی درخواست شده كه به اين وضعيت كه صادركنندگان بيانيه، آن را خلاف قانون عنوان كرده‌اند، پايان داده شود.

در اين بيانيه با اشاره به اين‌كه هيات امنای انجمن دفاع از حقوق زندانيان به قصد کمک به زندانيان کشور با هر نوع اتهامی و رعايت حقوق بشر در چارچوب قانون اساسی و قوانين عادی کشور و اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون‌های بين‌المللی پذيرفته شده توسط ايران با مجوز رسمی تاسيس شده، آمده است كه در اولين جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده به منظور بررسی وضعيت انجمن بعد از بازداشت عمادالدين باقی، با تاييد تمام اقدامات هيات مديره انجمن و رياست آن در انجام وظايف محوله طبق اساسنامه و مصوبات هيات امنا و با تاکيد بر تداوم فعاليت انجمن به روال سابق در حمايت از حقوق زندانيان، هيات مديره انجمن را ملزم به ادامه فعاليت در چارچوب قانون و استمرار فعاليت هيات پيگيری وضعيت باقی نمود و مقرر داشت همه اقدامات حقوقی و قانونی لازم تا آزادی باقی تداوم يابد.