ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 14.03.2007, 17:46
سد سلمان فارسی بدون مجوز آبگيری شد

تهران_ خبرگزاری ميراث فرهنگی _ سد سلمان فارسی در دشت داراب استان فارس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری آب گيری کرد. اين درحالی است که در درياچه اين سد بيش از ۲۰ محوطه ساسانی که هيچ کدام کاوش نشدند ، غرق می شوند.
طی دو سال گذشته سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری تلاش زيادی به منظور کاوش نجات بخشی محوطه های ساسانی انجام داد که به علت عدم همکاری سازمان آب کاوش های با مشکل مواجه شد .
داراب که محل استقرار ساسانی ها در استان فارس است از نظر باستان شناسان بسيار حايز اهميت بوده و نيازمند کاوش است.
شنيده ها حاکی از آن است که درياچه سد ملاصدرا نيز در صورت آب گيری محوطه های ساسانی زيادی از بين می برد .