سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ - Tuesday 23 July 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

گزارش كروبی از حضور خود در نمایشگاه مطبوعات

مهدی كروبی ساعت ۱۵ با جمعی از اطـرافیـانـش وارد نمایشگاه مطبوعات در شبستان ‌مصلی تهران شد و شعارهای "درود بر كروبی"، "كروبی زنده باد موسوی پاینده باد"، "یــا حـسـیــن میـرحسیـن" ‌از سـوی بـرخـی هوادارانش همراهی شد.‌ فرزند کروبی می‌گوید، از طبقه بالا تعدادی بروشور نمایشگاه را به صـورت دستـه‌ای بـه طـرف پـدرم پرتاب كردند كه پس از اصابت به سر كروبی، منجـر بـه افتـادن عمـامـه و مجـروحیت صورت او شد.

iran-emrooz.net | Sat, 24.10.2009, 10:20

پارلمان‌نیوز: مـهـدی كـروبـی روز گـذشـته برای دقایقی در نمایشگاه مـطـبـوعات حاضر شد. پـس از حـضـور كـروبـی در نـمـایـشـگـاه، سایت‌های مختلف خـبری، گزارش‌های متفاوت و متناقضی از نحوه برخورد حامیان و مخـالفـان كروبی مخابره كردند.

به گزارش آفتاب‌یزد، یكی از فعـالان سیـاسـی كـه بعدازظهر دیروز موضوع را از زبان مهدی كروبی شنیده بود حوادث دیروز را به نقل از مهدی كروبی به شرح زیر نقل كرد: روز جمعه به نمایشگاه مطبوعات رفتم. در بدو ورود، گروه‌های زیادی از مردم با برخورد محبت‌آمیز خود مـرا مورد استقبال قرار دادند. سپس به محل تشریفات نمایشگاه رفتم و پس از آن برای آغاز بازدید توسط برخی افراد حاضر بـه طـرف غرفه‌ها هدایت شدم. در این مسیر عده زیادی از جمعیت، با محبت فراوان مرا همراهی می‌كردند كه من بارها از ایـشـان خـواهـش كردم هیچ گونه شعاری ندهند. در این میان جمعیتی كه تعداد آنها از ده نفر تجاوز نمی‌كرد شروع به دادن شعار مرگ بر منافق كردند كه پس از اصرار آنها بر تـكـرار ایـن شـعـار، جمعیـت كثیـری كـه مـرا همـراهـی مـی‌كـردنـد در مـقـابـل، شـعارهایی از جمله <مـرگ بـر دیـكـتـاتـور> سـر دادنـد و همه شـاهد بودند تعداد كسانی كه شعارهایی علیـه من می‌دادند نسبت به طرفداران اینجانب، به هیچ وجه قابل توجه نبودند.

ضمن آنكه هر لحظه بر جمعیت حاضر در اطـراف مــن كــه قــریــب بـه اتـفاق آنها شـعـارهـای حــمـایـتـی مـی‌دادند افزوده می‌شد. نكته جـالـب تـوجـه حـركـات آرام ایـن افراد و خودداری آنها از هر گونه حركت در هنگام عـبــور از بــرابـر بـرخـی خـبـرگـزاری‌هـاو رســانــه‌هــای مـخــالــف اصلاحـات بـود. به هر حال ‌بــا افــزایـش شعـارهـا، برای جلوگیری از تـشـنــج و درگـیــری در نـمــایشگـاه كـه مـی‌تـوانـسـت مـوجـب سـوء اسـتـفاده و خشونت عده‌ای علیه مردم شود، صلاح را بر ترك نمایشگاه دیدم كه متولیان امر وقتی از نیت من مطلع شدند مسیر خاصی را برای بیرون رفتن من در نظر گرفتند كه امكان همراهی مردم وجود نداشت. پس از چند دقیقه و در حالی كه اطراف من خالی شده بود تعدادی از افراد كه حضور آنها كاملا برنامه‌ریزی شده بود و مطابق معمـول بـرای اقـدامات خود هیچگونه نگرانی ندارند به صورت ناگهانی در اطراف من قرار گرفتند و همان شعارها و اقداماتی را آغــاز كــردنــد كــه رویــه هـمـیـشـگــی آنهاست. تعدادی از آنها هم شروع به پرتاب اشیای مختلف از جمله بروشورهای نمـایشگـاه كـردند.

فرزند كروبی هم كه همراه او در نمایشگاه حضور داشت با اشاره بـه مـجروح شدن صورت پدرش گفت: از طبقه بالا تعدادی بروشور نمایشگاه را به صـورت دستـه‌ای بـه طـرف پـدرم پرتاب كردند كه پس از اصابت به سر كروبی، منجـر بـه افتـادن عمـامـه و مجـروحیت صورت او شد. یك فعال سیاسی كه شرح ماوقع را به نقل از كروبی برای آفتاب یزد نقل كرد – و اظـهـارات او تـوسـط خـبـرنـگاران و مدیران آفتاب یزد كه در محل نمایشگاه حاضر بودند تایید شد – حضور طرفداران كروبی – علی‌رغم سرزده بودن بازدید او از نـمایشگاه– را بسیار چشمگیر دانست و به نقل از كروبی، از ابراز محبت‌های بی‌شائبه مـردم تـشـكـر كرد.

وی همچنین اظهار داشت: اقدامات سازمان یافته علیه كروبی كاملا بی‌ارزش بوده است و به هیچ وجه موجب نگرانی كروبی نشده و او از حضور خود ‌ ‌در نمایشگاه ابراز رضایت كرد؛ اگر چه از اینكه رفتار غیراخلاقی عده‌ای خاص، مانع دیدار او از غرفه‌های مختلف شده اسـت اظـهار ناخرسندی نمود. از سوی دیگر علی‌رغم اعتراض بسیاری از حاضران در نــمــایـشـگــاه بــه رفتـار عـده‌ای خـاص، تعدادی از خبرگزاری‌های حامی دولت تــنــهـــا بــه انـعـكــاس مــاجــرا بــراســاس علاقه‌مندی‌های خود پرداختند. یك سایت بـسـیار نزدیك به دولت كه نمی‌توانست شعارهای اولیه حامیان كروبی – علی‌رغم عدم اطلاع قبلی از حضور وی – را انكار كند در همین مورد نوشت: مهدی كروبی عصر جمعه در حالی كه با شعارهای "درود بر كروبی" عده‌ای از همراهانش به ‌نمایشگاه مطبوعات وارد شده بود، با شعار "مرگ بر منافق" عده دیگری از بـازدیـدكننـدگـان بـه بیـرون از ‌نمایشگاه هدایت شد. مهدی كروبی ساعت ۱۵ با جمعی از اطـرافیـانـش وارد نمایشگاه مطبوعات در شبستان ‌مصلی تهران شد و شعارهای "درود بر كروبی"، "كروبی زنده باد موسوی پاینده باد"، "یــا حـسـیــن میـرحسیـن" ‌از سـوی بـرخـی هوادارانش همراهی شد.‌

با این حال، وی هنوز یك‌سوم از مسیر نمایشگاه را بیشتر طی نكرده بـود كـه بـا رسـیـدن بـه بـخـش روزنـامه‌ها و ‌خبرگزاری‌ها، با شعار "مرگ بر منافق" عده زیاد دیـگـری از بـازدیدكنندگان نمایشگاه مواجه شد. ‌در همین مورد ایسنا نیز نوشت : بازدید مهدی كروبی دبیر كل حزب اعتماد ملی از نمایشگاه مطبوعات، دقایقی موجب متشنج شدن فضای نمایشگاه شد. ‌ ‌مهدی كروبی بـه مـنـظـور بـازدیـد از نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها وارد نمایشگاه شد كه بعد از حضور وی، تعدادی از هواداران به سر دادن شــعــار پــرداخــتـند. ‌كروبی به دلیل ازدحام جـمـعـیـت تـنها توانست بخش كوچكی از نمایشگاه و راهروی اصلی را طی كند. ‌ ‌در این هــنــگــام تــعــدادی از مــخالفان كروبی نیز به سـردادن شعار پرداختند. سپس كروبی به دلیل ازدحام جمعیت به قسمتی از شبستان هدایت شد تا از ازدحام مردم كاسته شود اما همچنان طرفداران و مخالفان وی با سر دادن شعار فضای مصلی را پر كرده بودند. ‌‌این تجمع بـاعـث وارد آمـدن خسـاراتـی بـه چند غرفه در قسمت شمالی سالن نیز شد. ‌ ‌پس از آن، محـافـظـان كـروبـی وی را بـه همراه نیروی حفاظت نمایشگاه به طبقه‌ فوقانی شبستان راهنمایی كردند و او از همان طبقه به بیرون از نمایشگاه رفت، اما خروج كروبی از نمایشگاه آرام شدن فضا را به همراه نداشت؛ زیرا پس از آن همچنان عده‌ای در طبقه‌ فوقانی شبستان شعارهایی در حمایت از میرحسین موسوی و كــروبــی ســر مـی‌دادنـد. سپـس ایـن افـراد بـا سـر دادن شعار به طبقه اصلی شبستان حركت كـردنـد كـه در این هنگام، با افرادی كه در مخالفت با كروبی و میرحسین موسوی شـعـار <مرگ بر منافق> سر می‌دادند روبه‌رو شدند و این رویارویی برای لحظاتی به تشنج كشیده شــد. وضـعـیــت عـمــومـی نمـایشگـاه پـس از متفرق شدن تجمع‌كنندگان به حالت عادی بازگشت. ‌
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.