سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - Tuesday 18 June 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بيانيه انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميركبير

پلی تكنيك بار ديگر پرچمدار نهضت مقاومت مدنی دانشگاه در مقابل فاشيسم و لمپنيسم گرديد و اجازه نداد كه حريم دانشگاه لگدكوب حضور نظاميان شود. فرو ريختن ابهت پوشالين و متكی بر پايه‌هايی از جنس دروغ و ترس و سركوب تفكر سركوبگرانه حاكم، بزرگ‌ترين نتيجه اعتراضات فرزندان ايران در دانشگاه‌ها بود

iran-emrooz.net | Sat, 16.12.2006, 12:17

بيانيه انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميركبير
در خصوص اعتراضات دانشجويی و حضور احمدی نژاد در پلی تكنيك

خبرنامه اميركبير: انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميركبير(پلی تكنيك تهران) بيانيه ای در خصوص حضور هفته گذشته محمود احمدی نژاد در اين دانشگاه، اعتراضات دانشجويان به اين حركت و مسائل پيش آمده پس از اين حركت صادر كرد.
متن اين بيانيه به شرح زير است:

١٦ آذر هر سال از ساليانی پيش و به همت فعالان سابق انجمن اسلامی دانشجويان اميركبير و به ياد مبارزات آزاديخواهانه دانشجويان در سنگر دانشگاه به نام روز دانشجو مزين شده است و هر سال بهانه ای است تا دانشجويان ايرانی ندای آزاديخواهی و روشن انديشی خود را در برابر تحجر و واپس گرايی و آزادی ستيزی سر دهند.

اما بی‌گمان روز دانشجو و روزهای پس از آن در سال ٨٥ در تاريخ جنيش دانشجويی ايران ثبت خواهد شد و خاطره آن در يادها خواهد ماند. سالی كه در آن بسياری از شهروندان ايرانی داغ غيرخودی بودن را بر پيشانی خود احساس كردند و بسياری از دانشجويان، زنان، فعالين كارگری، وكلا، روزنامه نگاران و ساير فعالان مدنی روزها و ماه‌ها را در پس پشت ميله‌های زندان گذراندند.

در اين ميان دانشجويان همچون هميشه بيش از همه آماج تير بلا بودند و تيغ تيز كينه مستبدين، عريان و مستقيم، به رويشان كشيده شد. شب نهادان، سرمست از پيروزی‌های پوشالی و سوار بر مركب وعده‌های توخالی در حالی به قلع و قمع فرزندان ايران زمين پرداختند كه در عرصه خارجی سخن از دفاع از حقوق شهروندان ديگر كشورها می‌گفتند و برای آنان فرياد وامظلوما سر می‌دادند.

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميركبير (پلی تكنيك تهران) به عنوان نهادی برآمده از خواست دانشجويان كه در ساليان اخير همواره نماينده خواست دانشجويان در دفاع از آزادی و حقوق بشر بوده و فعالين آن زير بار فشار اقتدارگرايان و مصلحت سنجی‌های دروغين مدعيان اصلاح نرفته‌اند، در صف نخست انتقام جويی سركوبگران قرار گرفت. حجم كينه توزی اقتدارگرايان از اين نهاد مدنی به حدی بود كه نه تنها فعالان فعلی و سابق آن هر يك به نحوی باركش اين بار نفرت و تباهی شدند كه حتی ساختمان آن نيز كه ساليان دراز محل رجوع دانشجويان بود، شبانه با بولدوزر به ويرانه ای تبديل شد. تا بلكه شعله جاويد آزادی خواهی دانشجويان پلی تكنيك به خاموشی گرايد و شب نهادان را آرامشی افتد از اين سكون و سكوت.

در اين شرايط و در بحبوحه صدور احكام تعليق و اخراج و ممنوع الورود شدن به دانشگاه‌ها و ستاره باران شدن فعالان دانشجويی به تلافی فعاليت‌هايشان در دفاع از دموكراسی، آزادی و حقوق بشر، بار ديگر جنبش دانشجويی ايران ققنوس وار از ميان خاكستر تيره سركوب و ابرهای عبوس مهرورزی پروبال گشود.

تجمع بزرگ دانشجويی دفتر تحكيم وحدت در دانشگاه تهران و متعاقب آن تجمع دانشجويی دوم در دانشگاه پلی تكنيك نشانه پويايی دوباره جنبش دانشجويی و آمادگی جامعه دانشگاهی ايران برای دفاع از خواسته‌های آزادی خواهانه اش است. در چنين شرايطی رييس دولتی كه برآمده از خواست صاحبان اصلی قدرت در ساختار حاكم است و مشخصه اصلی خود و دولتش بله قربان گويی در برار ايشان محسوب می‌شود و در همين راستا در يك سال گذشته تمام تلاش خود را برای بريدن نفس منتقدين و به ويژه ساكن كردن دانشگاهها كرده است بر آن شد تا با حضور در دانشگاه پلی تكنيك و ترتيب دادن ديدار مجعول صميمانه با جمعی مطيع و منقاد كه همگی با هماهنگی كامل و از دانشگاههای امام صادق، امام حسين، حوزه‌های علميه و... به پلی تكنيك آورده شده بودند، هم تير خلاص بر پيكر انجمن اميركبير و كليت جنبش دانشجويی ايران وارد آورد و هم دست مريزادی به چكمه پوشان و قلم به مزدانی كه عامل مستقيم اوامر سركوبگران بوده‌اند، بگويد.

اما پلی تكنيك بار ديگر پرچمدار نهضت مقاومت مدنی دانشگاه در مقابل فاشيسم و لمپنيسم گرديد و اجازه نداد كه حريم دانشگاه لگدكوب حضور نظاميان شود. فرو ريختن ابهت پوشالين و متكی بر پايه‌هايی از جنس دروغ و ترس و سركوب تفكر سركوبگرانه حاكم، بزرگ ترين نتيجه اعتراضات فرزندان ايران در دانشگاه‌ها بود و از اين جهت شايسته تقدير و تحليل فراوان است. اما نمی‌توان بر يكی ديگر از نتايچ اين اقدام كه رسوا شدن چندباره مدعيان دروغين اصلاح طلبی در برابر سنگ محك آزاديخواهی و پای بندی به شعارهايشان است، اشاره ای نكرد.

كسانی كه زمانی نه چندان دور و برای جلب آرا دانشجويان دم از جبهه دموكراسی و حقوق بشر می‌زدند و از آن مضحكتر شعار جبهه ضدفاشيسم سر می‌دادند اكنون حتی بيش و پيش از اقتدارگرايان برای محكوم كردن اعتراضات مدنی دانشجويان سر و دست می‌شكنند و پيش قراول حمله به دانشجويان شده‌اند. سرانشان دم از احترام به رييس دولت می‌زنند و بدين گونه از او دلجويی می‌كند تا بلكه سهمی هر چند ناچيز و درخور وسعشان در ساختار حاكم پاداش بگيرند و عناصر دست چندمشان هم به تاسی، به خود جرات می‌دهند تا سرحد جرم خواندن اعتراضات دانشجويان پيش بروند، تا از اين طريق دلربايی از حاكميت اقتداگرا را به اوج خود برساند. به سردمداران اين گروه‌ها توصيه می‌كنيم پيش از دعوت دانشجويان به مدنيت و حفظ احترام مخالف، آن هم در شرايطی كه دانشگاهيان در برابر سركوب و خشونت دولت مهرورز تنها تجمع، تحصن و اعتراض مدنی پيشه كرده‌اند، ابتدا نيم نگاهی به سابقه خودشان در زمينه خشونت و احترام به مخالف از ٢٨ سال پيش تاكنون بيندازند و سپس به نصيحت كردن دانشجويان بپردازند.

وانگهی اگر مدعيان اصلاح و صلاح توان و جسارت نقد اقتدارگرايی را ندارند و يا صلاح كار خود را آن می‌دانند كه دانگی از خوان قدرت بر گيرند و بانگی بر نياورند، بهتر است به كار دروغ پروری مشغول باشند و در برابر موضوعی كه مشروعيتی برای رهنمود دادن در آن ندارد سكوت پيشه كنند و اين پيام را به گوش جان نوش كند كه: مرا به خير تو اميد نيست، شر مرسان.

در پايان به عاملين استبداد در دانشگاه كه در برابر فشارهای نهادهای امنيتی اقدام به قلع و قمع فعالان دانشجويی پلی تكنيك و حاكم كردن فضای امنيتی بر دانشگاه نموده‌اند اعلام می‌كنيم، به آنچه در فضای دانشجويی پلی تكنيك برای اربابانتان رقم خورد به ديده عبرت بنگريد و ضمن متوقف كردن تلاش‌های بيوده برای به سكوت كشاندن دانشجويان با كنار رقتن از مسندی كه هيچ شايستگی برای تكيه زدن بر آن نداريد بيش از اين نامتان را در تاريخ اين دانشگاه ملازم نفرت دانشجويان و اساتيد نگردانيد.


انجمن اسلامی دانشجويان
دانشگاه صنعتی اميركبير
(پلی تكنيك تهران)
٢٣ آذرماه ١٣٨٥
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.