يكشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Sunday 19 May 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

انشعاب در حزب دمكرات كردستان ایران

جمعی از اعضای‌حزب دموكرات كردستان ايران كه خودرا «اعضاى دفتر سياسى، كميته‌ی مركزى و جانشينان و مشاوران كميته‌ی مركزى» ناميده‌اند با انتشار بيانيه‌ای از اين حزب جدا شده‌اند. كمیته‌ مركزی‌ حزب دمكرات كردستان ایران نيز با انتشار بيانيه‌ای ضمن تاييد اين انشعاب، از اين امر ابراز تاسف نموده است.

iran-emrooz.net | Sat, 09.12.2006, 7:51

بيانيه‌ی انشعابيون


اعضا و هوادارن حزب دمكرات كردستان ايران!
توده‌هاى مبارز مردم كردستان!
احزاب و سازمانهاى سياسى كردستانى و ايرانى!
دوستان خلق كرد و جنبش آزاديخواهانه‌ی مردم كردستان!

در يكى از حساس‌ترين مقاطع تاريخ جنبش رهايى بخش خلق كرد و حركت دمكراسی‌خواهانه‌ی خلقهاى خاورميانه، قريب دوسال و نيم است حزب دمكرات كردستان ايران، حزب مورد اعتماد و پشتيبانى اكثريت مردم كردستان، حزبى كه به دست تواناى پيشوا قاضى محمد بنيانگـذارى و به يمن افكار والاى دكتر قاسملو نوسازى گرديد، در اثر انحصارطلبى جناح اكثريت كميته مركزى دچار چنان بحران تشكيلاتى ذرفى شده كه سراسر وجود آن را فراگرفته و آن را عملاً به دو بخش تقسيم نموده است. بعداز مدت بيش از دو سال تلاش و كوششى بىوقفه در راستاى ايجاد وحدتى مجدد در صفوف حزب، ما، به عنوان "اپوزسيون"، در تاريخ 7/5/1385ياداشتى 20 ماده‌اى را تسليم جناح اكثريت كميته‌ی مركزى نموديم كه قبول و اجراى آن مىتوانست ايجاد مكانيزمى براى چاره‌يابى مشكلات موجود و اعاده‌ی يكپارچگى به صفوف حزب را ميسر نمايد. اگرچه يادداشت مذكور به صورت يك سند محرمانه تهيه شده بود، با اين حال، برخلاف انتظار ما به درون ميدياها راه يافت و كسانى كه دلپريش سرنوشت جنبش خلق كرد و حزب دمكراتاند از آن آگاهى يافتند.

اما متأسفانه بايد گفت چند جلسه‌ی بحث و گفتگو پيرامون يادداشت مزبور و نيز مساعى تنى چند از دلسوزان كرد در درون و خارج از حزب دمكرات كردستان، و فراتر از آن سعى و كوشش بعضى از احزاب كردستانى از جمله پارت دمكرات كردستان و اتحاديه‌ی ميهنى كردستان و همچنين تلاش اعضاى مجلس نمايندگان كردستان عراق در راستاى ميانجيگرى، همه و همه در اثر انعطاف ناپـذيرى جناح اكثريت بلااثر ماند و جناح حاكم بر كميته‌ی مركزى با درپيش طرفتن مواضعى غيرقابل انعطاف در برابر دگرانديشان، باعث شد شكاف موجود ميان آن و "اپوزسيون" روز به روز وسيعتر و وسيعتر گردد. درواقع، اين جناح با همه‌ی توان خود كوشيده است تجزيه‌اى را كه بعداز كنگره‌ی سيزدهم عملاً بر حزب تحميل نموده است رسميت ببخشد و در پياده كردن و به اجرا درآوردن استراتذى ديرپاى خود، مبنى بر بلااثر گـذاشتن اقدام مربوط به "وحدت دوباره‌ی خانواده‌ی بزرگ حزب دمكرات كردستان ايران" كه بعداز كنگره‌ی دهم حزب صورت گرفت، جامه‌ی عمل بپوشاند.

اينك با كمال تأسف و بر خلاف ميل خويش به آگاهى همگان مىرسانيم كه كليه‌ی مساعى ما براى محفوظ نگه‌داشتن يا به عبارتى دقيقتر، در جهت بازگرداندن يكپارچگى و وحدت به صفوف مبارزان دمكرات، به بن بست رسيده و اگر ما نتوانسته‌ايم چنين ايده‌ی وحدت گرايانه‌اى را به طرف مقابل بقبولانيم، آنها توانسته‌اند ايجاد انشقاق در درون حزب را، حزبى كه به بهاى اشك چشمان و خون دلها و رنج و عذاب هزاران مبارز شهيد و ناقص العضو تا به امروز به حيات خود ادامه داده است بر ما تحميل نمايد. در اين رابطه، مىخواهيم مسايل مهمى چند را به اختصار اعلام داريم:

1ـ مواضع سياسى و مبانى تشكيلاتى ما كه بالطبع ريشه در سياستها و مواضع و مبانى عقيدتى و تشكيلاتى حزب دارند و هماهنگ با ضرورتهاى مربوط به شرايط نوين مبارزه و همگام با دگرگونيهاى عصر حاضر تعيين مىگردند، در فرصتى ديگر به آگاهى مبارزان حزب و افكار عمومى رسانده خواهد شد. هدف ما از انتشار اين بيانيه بيشتر آنست كه اعلام داريم از اين تاريخ به بعد فعاليت سياسى و تشكيلاتى خود را جدا از جناح اكثريت كميته‌ی مركزى ادامه خواهيم داد و در اين راه نيز به پشتيبانى صدها نفر از بهترين و كارآزموده‌ترين كادرها و پيشمرگان حزب و هزاران نفر از اعضا و هواداران حزب در كردستان و خارج از آن دلگرم و اميدوار هستيم.

2ـ تن دادن نابدلخواه به تقسيم حزب به دو بخش جدا از هم از سوى ما صرفاً به خاطر آن بوده و هست كه تواناييهاى مبارزان حزب بيش از اين به هدر نرود و صرف حل و فصل مشكلات داخلى حزب نگردد وكليه‌ی توانائيها در جهت تحقق بخشيدن به آرمانهاى مردم كردستان و مبارزه عليه دشمنان حقوق و آزاديهاى خلق كرد، و نه بر ضد همديگر، بكار گرفته شود. از اين رو، رسماً اعلام مىداريم كه كار و فعاليت ما ضديت و معارضه‌جويى سياسى و تبليغاتى بر ضد همسنگران سابقمان نخواهد بود و در هيچ موردى از اين قبيل كارها آغازگر و پيشقدم نخواهيم بود. با اين اميد كه طرف مقابل نيز دقيقاً يك چنين موضعى را اتخاذ نموده و كارى نكند موجب شادى و سرور دشمنان جنبش كرد و يأس و نااميدى دوستانمان گردد.

3ـ پيدا است كه رهبرى حزب دمكرات و بخش بزرگى از كادرها و پيشمرگان حزب و صدها خانواده‌ی مبارزان حزب در سرزمين كردستان عراق و تحت حمايت حكومت منطقه‌اى كردستان قرار دارند و در كليه‌ی اردوگاهها و كمپها، خانواده‌هاى آنان در جوارو همسايگى يكديگر زندگى مىكنند. چنين وضعى تا پيش از كنگره‌ی سيزده‌هم امرى عادى و بعداز كنگره نيز تاكنون به هر صورت قابل تحمل بود. ليكن اينك تمامى اين وضعيت نيازمند نوعى جداسازى است. در اين رابطه، از طرف مقابل مىخواهيم همكارى لازم را به عمل آورد تا به گونه‌اى متمدنانه و به دور از هر نوع برخورد نامطلوب از هم جداگرديم و نتيجتاً موجبات خوشحالى دشمنانمان را فراهم ننمائيم.

اما، چنانچه برخلاف انتظار ما، آنها حاضر به قبول چنين خواستى نشوند، طبيعى است كه مسئوليت چنين امرى بردوش مقامات حكومت منطقه‌اى كردستان قرار خواهد گرفت. اميدواريم هم رهبرى منطقه‌اى كردستان و هم حكومت منطقه‌اى و نيز هر دو حزب دوست و برادرمان، پارت دمكرات كردستان و اتحاديه‌ی ميهنى كردستان، مسئوليت ملى و اخلاقى خود در اين رابطه را به انجام برسانند. از صميم قلب آرزومنديم كه در شرايط موجود و حاكم بر كردستان، ايران و خاورميانه‌، شرايطى كه در آن صاحبنظران سياسى تغييرات سياسى ذرفى را در ايران و منطقه پيش بينى مىنمايند، همه‌ی طرفهاى ذيدخل به گونه‌اى رفتار نمايند كه به وحدت صفوف مردم كردستان آسيبى نرسانند و اگر نتوانسته‌ايم در درون حزب دمكراتى موحد و همبسته مبارزه‌ی خود را ادامه دهيم، دست كم كارى نشود كه راه هم پيمانى و اشتراك مساعى در چهارچوب يك پلاتفرم مشترك كردستانى به يكباره مسدود گردد.

درود به روان پاك شهيدان حزب و خلق كردء در پيشاپيش همه رهبران شهيد قاضى محمد، د.قاسملو و د.شرفكندى
درود بر حزب دمكرات كردستان ايران
پيروزباد جنبش ملى ـ دمكراتيك خلق كرد

جمعى از اعضاى دفتر سياسى، كميته‌ی مركزى و جانشينان و مشاوران كميته‌ی مركزى حزب دمكرات كردستان ايران

15/9 /1385 خورشيدى
6/12/ 2006 ميلادى
بیانیه‌ی‌ كمیته‌ مركزی‌ حزب دمكرات كردستان ایران

هم میهنان گرامی‌!
مردمان آ‌زادیخواه‌ كردستان!
اعضا و هواداران مبارز حزب دمكرات كردستان ایران!
احزاب و سازمانهای‌ سیاسی‌!
دوستان و دلسوزان جنبش آ‌زادیخواهانه‌ خلق كرد!

در شرایطی‌ كه‌ سیر حوادث و رویداهای‌ منطقه‌ در جهت منافع ملی‌ كرد در جریان است و مبارزات آ‌زادیخواهانه‌ خلق كرد در كردستان ایران افق روشنتری‌ را نشان می‌دهد، در این برهه‌ حساس كه‌ رژیم جمهوری‌ اسلامی‌ در داخل و خارج تحت فشار قرار گرفته‌ است و جنبش كرد به‌ اتحاد و یكپارچگی‌ هرچه‌ بیشتری‌ نیاز دارد، متأسفانه‌ تعدادی‌ از كادر و پیشمرگهای‌ حزب، علی‌ رغم صعه‌ صدر رهبری‌ حزب و تلاش و كوشش دوستان و دلسوزان كرد بویژه‌ دو حزب دوستمان پارت دمكرات كردستان و اتحادیه‌ میهنی‌ كردستان جهت باقی‌ ماندن این گروه‌ در میان صفوف حزب دمكرات كردستان ایران، در تاریخ 15/9/1385 خورشیدی‌ برابر با 6/12/2006 میلادی‌، با صدور بیانیه‌ای‌ جدائی‌ خویش از حزب دمكرات كردستان ایران را اعلام داشتند.
حزب دمكرات كردستان ایران ضمن ابراز تأسف از موضعگیری‌ این گروه‌، اعلان می‌ دارد كه‌ رهبری‌ حزب پس از چندین جلسه‌ نشست و گفتگو بر سر مطالب آ‌نها و حتی‌ قبول نمودن قسمت عمده‌ای‌ از مطالبات ـ هر چند غیر تشكیلاتی‌ ایشان ـ صرفا به‌هدف حفظ وحدت و انسجام صفوف حزب، علی‌رغم همه‌ اینها، آ‌ن تعداد از كادر و پیشمرگان حزب از حسن نیت و سعه‌ صدر رهبری‌ حزب سوء استفاده‌ نموده‌ و هر بار بهانه‌ و پیش شرط‌های‌ تازه‌ای‌ جهت ادامه‌ دیالوگ مطرح می‌ نمودند و آ‌خرین درخواست رهبری‌ حزب جهت نشست و ادامه‌ گفتگو به منظور حل مشكلات كه‌ توسط خود آ‌نها و از همان نخستین روزهای‌ بعد از كنگره‌ سیزدهم بر سر راه‌ حزب قرار داده‌ و با گـذشت زمان بر این مشكلات می‌افزودند، را رد نمودند تا جائی‌ كه‌ صف خود را عملا از حزب دمكرات كردستان ایران جدا نموده‌ و اكنون نیز این جدائی‌ را رسماً اعلام نموده‌ و چنین شرایطی‌ را بر حزب تحمیل نموده‌اند.

عزیزان!
حزب دمكرات كردستان ایران، حزب زنده‌یاد پیشوا قاضی‌ محمد و دكتر قاسملوی‌ رهبر و دكتر شرفكندی‌ فرزانه‌، در جریان مبارزات 61 ساله‌ خویش، بارها با شرایطی‌ اینچنین مواجه‌ گشته‌ و اتهامات ناروایی‌ را به‌ رهبران شهیدمان وارد آ‌ورده‌اند و حتی‌ در زمان حیات و رهبری‌ آ‌ن رهبران نیز، تعدادی‌ از كادرها و پیشمرگهای‌ حزب از صفوف حزب جدا شدند و تهمت و افتراهای‌ زیادی‌ را متوجه‌ این رهبران شهید كردند. اما همانگونه‌ كه‌ این رهبران خود فرموده‌اند این حزب در برابر این گونه‌ موضعگیریها تضعیف نشده‌ و تحت هیچ فشاری‌ از روش دمكراتیك و پرنسیپهای‌ دمكراتیك و آ‌زادیخواهانه‌ی‌ خود فاصله‌ نگرفته‌ و نخواهد گرفت. طبیعی‌ به‌ نظر میرسد كه‌ بعد از شهید شدن این رهبران نیز ادامه‌ دهندگان راه‌ آ‌ن فرزانگان، با اینچنین موضعگیریها و شرایطی‌ مواجه‌ شوند. اما با در پیش گرفتن و ادامه‌ راه‌ و مبارزات آ‌ن رهبران شهید از سوی‌ وفاداران و شاگردانشان و نیز با دقت و واقعبینی‌ اقشار مختلف مردم كردستان، همواره‌ حقایق آ‌شكار گشته‌ و این بار نیز مردم با درایت خود بسیار زود متوجه‌ این حقایق خواهند شد كه‌ رهبری‌ حزب با چه‌ دلسوزی‌ و صعه‌ صدری‌ جهت حفظ وحدت و انسجام صفوف حزب از خود انعطاف نشان داده‌، چه‌ كسی‌ اصرار بر تفرقه‌ و جدایی‌ و ترك دیالوگ جهت حل مشكلاتی‌ كه‌ به‌ ناحق دامنگیر حزب كرده‌ بودند، نموده‌، و چه‌ كسی‌ تحمل آ‌ن همه‌ كارشكنی‌ها و مانع تراشی‌ها بر سر راه‌ فعالیتهای‌ حزب را نموده‌ است؟
ما ضمن ابراز تأسف مجدد از این موضعی‌ كه‌ آ‌ن تعداد از كادرها و پیشمرگهای‌ سابق حزب اتخاذ كرده‌اند، اعلام می‌داریم كه‌ در جریان مبارزه‌ تمام تلاش و كوششمان تنها و تنها متوجه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران به‌ مثابه‌ دشمن و پایمال كننده‌ حقوق و آ‌زادیهای‌ خلقهای‌ ایران و مردم كردستان خواهیم نمود.
سیاست و مواضع حزب دمكرات كردستان ایران در آ‌ینده‌ نیز بر همان اساس خواهد بود كه‌ تاكنون رهبران بزرگ و شهیدمان قاضی‌، قاسملو و شرفكندی‌ پی‌ریزی‌ و بر آ‌ن پافشاری‌ نموده‌اند و اكنون نیز این رهبران در اندیشه‌ و تفكر زنده‌ و با ما هستند.

درود بر روان پاك آ‌ن رهبران شهید و تمامی‌ شهدای‌ حزب و خلق!
درود بر خانواده‌ گرامی‌ شهیدان و تمامی‌ زندانیان سیاسی‌!
درود بر مردم مبارز و مقاوم كردستان، پشتیبانان همیشگی‌ حزب دمكرات!
درود بر اعضا و فعالان حزب دمكرات و رهروان راه‌ رهبران سرفراز و شهیدمان قاضی‌، قاسملو و شرفكندی‌!
درود بر كادرها و پیشمرگان فداكار حزب دمكرات كردستان ایران!
درود بر حزب پیشرو و محبوب خلق كرد در كردستان ایران، حزب دمكرات كردستان ایران!
حزب دمكرات كردستان ایران
كمیته‌ مركزی‌
15/9/1385
2006/12/6
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.