ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 12.09.2020, 18:26

قهرمان را کشتند‎

حسین باقرزاده

قهرمان را کشتند‎
نه در میدان نبرد،
نه در  مصاف پهلوانان،
یا در پیکاری برابر،
و نه حتا در شبیخونی ناگهانی‎ ‎
و یا با اطلاع‎ ،
و در برابر مردمی که او را قهرمان خود می‌دانستند‎.‎

نه‎.‎
او را دست بسته،‎ ‎
و کت بسته،
ابتدا به زنجیر کشیدند،
تن او را له و لورده کردند،‎ ‎
و سپس در خفا،
به زبونانه‌ترین شکل،
کشتند‎.‎

اعدام قتل است،
عامدانه‌ترین،
و بی‌رحمانه‌ترین نوع قتل‎.‎

اعدام اسیرکشی است،
زبونانه‌ترین،
و فجیع‌ترین نوع قتل‎.‎

هیچ حیوانی‎،
به هم نوع خود،
چنین رفتاری را‎ ‎روا نمی‌دارد‎.‎

اعدام‌کنندگان،‎ ‎
زبون‌ترین،‎ ‎
ضدقهرمان‌ترین، ‏‎(anti-heros)‎
و پست‌ترین‎ ‎
انسان‌های روی زمین هستند‎.‎

‎#‎اعدام بس‎.‎


حسین باقرزاده
‏۲۲‏‎ ‎شهريور ۱۳۹۹‏