ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 18.11.2018, 11:37

ترانه بجارکار

عطا گیلانی

ترانه‌ای از اپرت «شال، ترس، ممد» به زبان گیلکی


ویریز کر ویریز
ویریز ره ویریز
بکاریم امی بجارا

نوکونی اگر
          نوکونم اگر
کی وا بوکونه می کارا

کی پرچین کونه
کی پاتنگ زنه
کی واجین کونه
    کی آخر کونه دوبارا؟

ویریز تا در بجاران گول بکاریم
به نوروز بهاران گول بکاریم
دوخان یاور، بیشیم با هم به یاور
کی تا همراه یاران گول بکاریم

اگی باران می ره آفتاب بکاره
اگی آفتاب واله باران بباره
اگی از آسمان او ابر خوشه
از ان کمتر می ره ناز بوفوروشه
اگر از چاه و چشمه آب بوجوشه
کی تا می بج
بده گول خوشه خوشه

ویریز کر ویریز
ویریز ره ویریز
          بکاریم امی بجارا

بیدین جوگول اگر کی سبزه بوسته
واوینیم خوشه خوشه دسته دسته
جوگول دانه هچین ای مغز پسته
ایتا گول جوله لاکو رو دووسته

ویریز کر ویریز
ویریز ره ویریز
          بکاریم امی بجارا
بزن جور تر تی آستینا به بازو
پیله سنگا بنه روی ترازو
بزن جور تر تی پاچه تا به زانو
کی گیل مثل می دیل پامال بانو


زمین گیله به گیلان ، دیل به گیله
گیله مردای به کار با دسته بیله
گیل زن تا به زانو در بجاره
گوله مانه کی تانه گول بکاره

ویریز تا در بجاران دیل بکاریم
به نوروز بهاران دیل بکاریم
دوخان یاور، بیشیم با هم به یاور
کی تا همراه یاران دیل بکاریم

ویریز کر ویریز
ویریز ره ویریز
            بکاریم امی بجارا

توضیح: اپرت «شال، ترس، ممد» به زبان گیلکی در روز ۲۱ نوامبر، ساعت دو نیم در تیاتر اورانیای کلن توسط نویسنده معرفی خواهد شد. ورود برای همه آزاد است.