ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 06.10.2018, 14:10

تو و فـوّاره‌های درهمِ خون

ابراهیم هرندی

وطن ای خاطراتِ زنگاری
وطن ای خواب های تکراری

وطن ای با من و جدا از من
در پگاهانِ خواب و بيداری

ای شرار نگاه‌های خموش
در دل قاب‌های ديواری

يادِ گوش و کنارِ تو در من
همه پَرهيبی از پری واری

جامِ لبريزِ آسمانِ کوير
بوی شالیِ شاهی و ساری

نفس سبزِ دامنِ البرز
نازکای نسيمِ کهساری

لبِ کارون، شکوه فروردين
اوج فواره و نگونساری

بام و شام بهار اصفاهان،
شبِ زاينده رود و بيداری

حجره حاجیِ عقيق فروش
بوی خوش، دکه های عطاری

...

نه....، کــجايم من و چـه می‌گويم؟
وطـن ای مايـۀ دل آزاری

سرزمين شکست و نوميدی
مرزِ بيگانه پروری، خواری

تو و فـوّاره های درهمِ خون
تو و آلـودگی، تبـهکاری

لشکرِ کودکانِ بی کس و کار
تن فروشان کوی و بازاری

پسرانِ فقيرِ کليه فروش
دخترانِ گريز و ناچاری

ای همه راه‌های رفته تو
همه تعبير بی‌بر و باری

تا به کی، تا کجا چنين تا چند
وطن ای خاطرات تکراری؟


(ابراهیم هرندی)