ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 20.08.2018, 7:32

مصدّق

ابراهیم هرندی

روزی ما خشم ِ خاموش ِشما را فرياد خواهيم کرد
و چشم‌اندازِ آرزوهايتان را
بر دروازه فردا خواهيم نشاند

هنوز لاله ياد شما را در ما روشن می‌کند
خاموشی ِ فرياد ِ شما را
تا هرکه از ما
هرکه و هرجاست
سر از خاک و لاک ِ خويش برآرد.

... تاريخ قبايی بی‌قواره بود
و آدمی، بيگانه با خويشتن خويش
هر راه،
زبان ِ چاهی بود
و هر ستاره،
کور سويی بسوی گمراهی

آنگاه فرياد ِشما
نهيبیِ که آبروی جهان شد
و تار و مار ِ دهشت و ديو

آنگاه شما
روشن تر از هر آينه
خورشيد را بنام صدا کردی.


...........
ابراهیم هرندی