ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Fri, 20.04.2018, 9:14

ضجه‌های دختر ایران

شکوفه‌تقی

ضجه‌های آن دختر اشک‌های من بود
که بر چهره‌ی کوچه می‌ریخت
و خدا را به درد می‌آورد
او را ‌دیدم
که از آستانه‌ی عشق و دوری‌
از نام خویش می‌گریخت
آه ای زن، ای مادر
چگونه این‌همه خار در دستت روئید؟
چگونه اهریمن خشونت را
در دلت زایید وپرورید؟
نگاه کن این نوجوانی تست
که بر زمین می‌خرامد
پرندگان نیز به‌هنگام بهار
رنگین‌تر می‌شوند
بهار فصل دیدار با زیبایی‌ست!