ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 12.03.2006, 6:37

ديلمانِ ايران

سام واثقی

هر شب از پيمانه‌ای ديگر
ره زدم تا من،
                 تا بيداری در خواب را،
جرات روييدن رويای تن،
                 تن بی‌آب را:
آ...ی ... گالشم من!
ديلم ـ آزاده تنم
           من!
می‌نهم فرياد گر بر زخم سال‌های درد و
                             دردِ
                                 در فراق،
می‌تپد قلبم
خروشان و
پريشان گرگِ جانم هر شب از سرچشمه‌ای ديگر
زند سر سوی كوهستان و جنگل تن به آب،
حسرت سودای ميهن،
دم به دم، بی‌تاب:
 
ديلمان!
باز خواهم گشت!
 
باز خواهم گشت،
تا ببوسم با لبان سوزِ سال‌های جنگ و خون،
                         خاك صلحت را
و رخش آفتابت
             بر سرشت سرد برف دشت،
طعم "لور"(۱) و آن شيرين عسل
بر "فطير"(٢) داغ
در تنور عشق مرد و زن ـ آزادگان...
 
مژده مزدا،
مژده
مزدا:
 
صبح "روشن ـ ديدگان" نزديك
می‌آيد
 
گرچه ...
"روز"
     در بندِ "شب ـ اهريمنِی" تاريك،
در نهاد تو "نهفته ـ قدرتِ" تاريخ،
     ره به آنسوی افق باريك ، ليك
                         ليك
                             ليك...
ديلمان!
               جان مرا آزاد كن!
تــــــا...
        ... به دامان سياهكل، "رخش" می تازد...
امتداد چشمه‌های سرد و سحرانگيز، آبشارانت
                                "دامُن"(٣)!
روح مرا آباد كن!
تا به يادت زنده‌ام من،
ديلمان!
نام مرا
فرياد كن!ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) نوعی لبنيات شبيه سرشير
(٢) نوغی نان
(٣) جنگل