ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 17.09.2017, 10:35

ارغوانم

هـ. ا. سایه

آفتابا چه خبر؟
                این همه راه آمده‌ای
که به این خاک غریبی برسی؟

ارغوانم را دیدی سر راه؟
مثل من پیر شده‌ست؟
چه به او گفتی؟ او با تو چه گفت؟
نه، چرا می‌پرسم
ارغوان خاموش است
دیرگاهی‌ست که او خاموش است
آشنایانِ زبانش رفته‌ند
ارغوان ویران است
هردومان ویرانیم.


کلن، خرداد ۱۳۹۶

شعر تازه هوشنگ ابتهاج در مجله بخارا