ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 05.09.2016, 21:17

محاق

امیر مُمبینی

هِلالِ ماه
خَنجَر خدا شد
در شِکافِشِ سینه‌ی آسمان
اینک
قلب تپنده‌ در چنگ کاهنان و
خون قربانی بر آستان

طبل‌های تمدن میمون
بر برج‌های مه‌آلود می‌کوبند
جادوگران
ره بر کاروان زمان بسته‌اند و
هفت اژدر اهریمن
بر هفت دروازه‌ی دژ
به کمین نشسته‌اند.