ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 26.07.2014, 21:43

فروزش خیال

کیوان

ایکاش هر نگاه
در فرازش
بار آور شک بود
و واژگان ابهام را
در آستان طلوع خود
می‌نشاند
.....

ایکاش
فروزش خیال را
هیچ یقینی
به اسارت نمی‌کشاند
و آسمان پروازش
بیدریغ و زنده
و سرشار ز پرواز نغمه‌ها بود
....

ایکاش باورها
ز آوند زندگی و انسان
جان می‌گرفت
و جویبار
رنگین‌کمان انگاره‌ها
در دشت زمان اندیشه
جاری بود.

 

کیوان