ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 30.08.2010, 8:44

به تماشایت

علی خردپیر

یاس واره‌ی پریسای من 
              تو را چگونه سرودن باید 
که عشق را 
از میان هفتاد و دو ملت 
              در دستهایت 
مومنانه 
    چنان امانتی از اساطیر 
به سلامت گذراندی ...

تو را چگونه سرودن باید 
که عشق را 
       زیر سنگ باران تنهایی
از هفت خان زیستن 
به جشنواره ی هستی آورده‌ای 
تو را به سخن 
تو را به واژه 
تو را به سطر سطر شعرهای جهان 
سوگند 
تو سرودنی نیستی 
          به تماشایت مرا مجال باید ...