ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 23.08.2010, 21:18

برج کبوتر

مجید نفیسی


همین جا کبوترخوانی می‌خواهم
دور از زادگاهم
در شهرک ونیس
توی همین اتاق.

از مهتابی که به بیرون نگاه می‌کنم
سپیدی امواج به من لبخند می‌زنند
و چون به اتاق بازمی‌گردم
هزار کبوتر مهاجر
از هزار گوشه ی تاریک سر می‌کشند.

نه! کبوترخانه‌ی اصفهانک* دیگر راضی‌ام نمی‌کند
سیلاب‌های بهاری، کنگره‌ی اخرایی آن را با خود برده‌اند
و صیفی‌کاران بعدازظهرهای گرم
از سایه زار خنک آن کوچیده‌اند
و شبنامه‌های زمستانی من
در نهانخانه‌ی خاکی آن پوسیده‌اند.
با این همه هنوز در گیسوان و بند کمرگاهم
سنگینی پرهایی را که به خود آویخته بودم
حس می‌کنم.


۲۵ سپتامبر ۱۹۸۹

* اصفهانک دهکده‌ای در بلوک کراج در چهار فرسنگی اصفهان. کشاورزان کراجی به منظور استفاده از فضله‌ی کبوتران برای کود جالیزهای خود، کبوترخانه‌های زیبایی به صورت برج ساخته‌اند.