ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 01.12.2009, 20:18

از نو دمیدن‌های پنهان...

برزین آذرمهرقلب زمین گرم است
این بار،
شوق شکفتن دارد
انگار...


از نو دمیدن‌های پنهان،
از نو دویدن‌های خون،
در پنجه‌های نازک و ترد ِ درختان،
گویی هوایی تازه،
می‌خیزد،
از این باغ!


گویی دگر بار
زیر نگاه‌های حسود ِاسب ِتوفان،
- بی اعتناء
به زوزه‌های گرگ ِ خونخوار ِزمستان -
دارد
به آرامی
بهاری
نقش می‌بندد
در این باغ!