ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 11.07.2009, 22:13

جان وطن

باقر پرهامتقدیم به مبارزان راه آزادی در میهن
جان وطن قصه‌ی خود ساز کن
قصه‌ی پر غصه‌ی خود باز کن
سوز دلت را همه آواز کن
هلهله شو ، ولوله آغاز کن

*

هلهله شو تا که دلت وا شود
بانگ دلت تا به ثریا شود
گوش جهان بشنود آواز تو
پر شود از زمزمه‌ی ساز تو

*

تا بنوشتی تو به خون "ندا"
قصه‌ی بیداری و شور و نوا
ما همه سرباز توایم ‌ای وطن
گوش به آواز توایم ‌ای وطن

*

فاش بگو تا همه ایران شویم
با همگی‌ بر سر پیمان شویم
کاخ ستم یکسره ویران کنیم
خون به دل دشمن ایران کنیم

*

قصه‌ی تو قصه‌ی آزادی است
قصه‌ی دلدادگی و شادی است
قصه‌ی پر غصه‌ی تو شاد باد
جان تو از درد و غم آزاد باد

*

دست خدا باد به همراه تو
کور شود دشمن بد خواه تو
جان اهورایی‌ات از نور باد
دست بدی از سر تو دور باد