ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 26.06.2008, 10:33

هشدار

مهرانگيز رساپور (م. پگاه)به پنجره‌های نيمه باز
               اعتمادی نيست
و از جاده‌ی احتياط
               سوزِ سرد می‌آيد

سلانه سلانه حرف نمی‌توان زد!

آسمان 
با نيزه‌های آه
           تيرباران شد!


گُلِ صبور !
گُلِ بي‌خطر!
گُلِ خوش خيال !
اين بلبل
      برای زمستان هم 
                   می‌خواند !